Z tego artykułu dowiesz się:

Centralna Baza Ksiąg Wieczystych – kilka faktów

Historia powstania Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych tworzona była przez kilka lat w ramach projektu Nowa Księga Wieczysta. CBDKW została „zbudowana” poprzez przeniesienie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w formie papierowej do systemu informatycznego.

Przeniesienie danych z ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie papierowym, tzw. migracja ksiąg wieczystych, wykonywana była w 347 wydziałach ksiąg wieczystych (wszystkich w Polsce). W ten sposób powstał ogólnokrajowy zbiór ksiąg wieczystych, „spięty” w Centralną Bazę Danych Ksiąg Wieczystych.

Centralna Baza Ksiąg Wieczystych

Prace związane z migracją ksiąg wieczystych prowadzone były przez kilka lat. Jednocześnie wszystkim przenoszonym do systemu informatycznego księgom wieczystym nadawano nowy numer.

Nieodłącznym elementem nowego numeru było zachowanie numeru dotychczasowego (starego) uzupełnionego o czteroliterowo – cyfrowy numer – kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego oraz o cyfrę kontrolną.

Przykład: jeżeli dotychczasowy numer księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w gminie Wolsztyn, powiat Wolsztyn, stanowił: 2345, to nowy numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym będzie brzmiał: PO1E/00002345/4.

Należy zwrócić uwagę, że stary numer (zawarty pomiędzy ukośnikami) został uzupełniony o cztery zera, tak aby ilość cyfr stanowiła osiem.

Obecnie wszystkie nowozakładane księgi wieczyste są prowadzone w systemie informatycznym. Akta księgi wieczystej zakłada się z chwilą założenia księgi wieczystej.

Kody wydziałów ksiąg wieczystych zostały zawarte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Centralną Bazę Danych Ksiąg Wieczystych tworzy i utrzymuje Minister Sprawiedliwości.

Upublicznienie ksiąg wieczystych

Po kilku latach pracy nad formą informatyczną ksiąg wieczystych, 16 czerwca 2010 r. na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomiono portal publicznego dostępu do przeglądania ksiąg wieczystych.

Portal obejmujący Centralną Bazę Ksiąg Wieczystych z chwilą udostępnienia w Internecie stał się publiczny, dostępny bezpłatnie dla każdego obywatela, któremu znany jest numer księgi wieczystej.

Jak dotrzeć do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

Przeglądarka Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych została umieszczona na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ms.gov.pl/) w menu Rejestry i ewidencje, podmenu Elektroniczna księga wieczysta, link Przeglądanie księgi wieczystej.

Alternatywnym sposobem dotarcia do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych jest wywołanie adresu http://ekw.ms.gov.pl/.

Czemu ma służyć upublicznienie ksiąg wieczystych?

Według Ministerstwa Sprawiedliwości przeglądarka ma ułatwić obywatelom szybkie dotarcie do niezbędnych informacji w sprawie nieruchomości. Przeglądarka nie może zaspakajać „ciekawości w zakresie stanu posiadania np. sąsiada”.

Powszechny dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych poprzez Internet, spełnia zasadę jawności ksiąg wieczystych, określoną w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, art. 2 (Dz.U.1982 Nr 19 poz. 147 z późn. zmianami).

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse