Z tego artykułu dowiesz się:

Co się dzieje z mieszkaniem dłużnika w przypadku ogłoszenia upadłości?

W dniu wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenta cały majątek dłużnika wchodzi do masy upadłości. Upadłość w celu zaspokojenia roszczeń upadłych wierzycieli. Jeśli więc dłużnik posiada mieszkanie lub dom jednorodzinny, musi liczyć się z tym, że syndyk zarządzający masą upadłości podejmie kroki w celu sprzedaży nieruchomości.

Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci również prawo do zarządzania, używania i rozporządzania majątkiem. Od powyższej zasady uczyniono wyjątek, zezwalając dłużnikowi i jego bliskim na korzystanie z mieszkania. Jeżeli dłużnik i jego rodzina mieszkają w mieszkaniu wchodzącym w skład masy upadłości, sędzia określa zakres i czas korzystania z majątku. Jednocześnie należy pamiętać, że użytkowanie mieszkania upadłego ma na celu wyłącznie zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych, a działania/zachowanie upadłego nie mogą uniemożliwiać syndykowi wykonywania czynności zmierzających do jego sprzedaży.

Jeżeli syndyk sprzeda nieruchomość, a dłużnik utraci miejsce zamieszkania, przepisy prawa upadłościowego zapewniają rozwiązanie chroniące potrzeby mieszkaniowe dłużnika. Jeżeli jest to konieczne do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu, wpływy ze sprzedaży mieszkania zostaną zabezpieczone na kwotę odpowiadającą średniemu czynszowi za mieszkanie w tym samym lub sąsiednim mieście przez okres 12 do 24
miesięcy. Kwota ta jest ustalana przez odbiorcę, na wniosek upadłego, biorąc pod uwagę:

  • potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego,
  • sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
  • opinię syndyka.

Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse