Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest Plan Spłaty wierzycieli?

Celem planu spłaty wierzycieli jest ustalenie, w jakim zakresie i kiedy upadły jest zobowiązany do spłaty niezaspokojonych wierzytelności w podziale środków z majątku upadłości, jeżeli środki te zostały zauważone. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty sąd wymienia wierzycieli objętych planem i określa, jaka część zadłużenia dłużnika zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty.

Plan Spłaty wierzycieli

Elementem planu spłaty wierzycieli jest również ustalenie, czy konsument doprowadził do jego niewypłacalności lub znacząco podwyższył jego poziom zadłużenia umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Sąd dokonuje stosownego rozstrzygnięcia w tej sprawie w planie spłaty.

Sąd ustalając plan spłaty wierzycieli, bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, a także wysokość niezaspokojonych wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Są cztery warianty ustalenia planu spłaty wierzycieli:

  • na okres roku,
  • na okres dwóch lat,
  • do 36 miesięcy,
  • od 36 do 84 miesięcy.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse