Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to postępowanie, które ma doprowadzić do częściowego lub nawet całkowitego oddłużenia konsumenta, tj. osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli z posiadanego przez dłużnika majątku.

Konsument może wnioskować o ogłoszenie upadłości, jeśli nie jest w stanie spłacić wierzycieli np. z powodu utraty pracy lub choroby, a jego dochody nie są wystarczające do pokrycia zaciągniętych zobowiązań.

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć zarówno dłużnik, jak i (w wyjątkowych przypadkach) wierzyciel. Od wniosku należy uiścić opłatę sądową w wysokości 30 zł.

Sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości wyznacza osobę syndyka. Dłużnik powinien współpracować z syndykiem, udzielać syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień,  a także wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, pod rygorem umorzenia postępowania.

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości we właściwym rejestrze.

W ramach postępowania upadłościowego syndyk może sprzedać nieruchomość i ruchomości dłużnika (takie jak samochody, grunty itp.), a wpływy ze sprzedaży zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i spłatę zobowiązań dłużnika . Sąd może ustalić harmonogram spłaty na 12, 24 lub 36 miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach może nawet nie ustalić harmonogramu spłaty zadłużenia dłużnika. Oznacza to, że dłużnicy mogą uzyskać umorzenie wszystkich swoich długów w ramach upadłości konsumenckiej. Harmonogram spłaty do 7 lat można ustalić, jeżeli dłużnik umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa powoduje lub znacznie zwiększa swoją niewypłacalność lub celowo uchyla się od wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Niemniej, jeżeli dłużnik będzie się wywiązywał z ustalonego planu spłaty (który może zostać ustalony np. na poziomie 300 zł miesięcznie – przy czym zależy to od okoliczności danego stanu faktycznego), będzie mógł rozpocząć życie z czystą kartą, bez uciążliwych zobowiązań i kłopotów finansowych.

Jeśli  masz problemy z samodzielnym przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, skorzystaj z pomocy podmiotu, który posiada doświadczenie w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse