Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest masa upadłości?

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masa upadłościową, która służy zaspokojeniu jego wierzycieli. Masa upadłościowa obejmuje majątek będący własnością upadłego w dniu ogłoszenia upadłości i nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki od powyższej reguły. Nie jest uwzględnione w masie upadłościowej:

mienie niepodlegające przepisom Kodeksu postępowania cywilnego, takie jak artykuły gospodarstwa domowego, pościel, bielizna i odzież codzienna niezbędne dłużnikowi i pozostającym na jego utrzymaniu członkom rodziny,

wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu (tj. kwoty wolne od egzekucji komorniczej),

w przypadku osoby fizycznej, na której utrzymaniu nie pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami w części niepodlegającej zajęciu, odpowiada kwocie stanowiącej 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (aktualnie jest to kwota 1051,50 zł, tj. 150 % x 701 zł).

w przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości na podstawie ust. 1 odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (aktualnie jest to kwota 1051,50 zł, tj. 150 % x 701 zł, x liczba osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego

kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom;

środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

Powyższe wyłączenia mają na celu zapewnienie minimum środków egzystencji dłużnikowi oraz osobom pozostającym na jego utrzymaniu, jak również ochronę interes osób trzecich, wobec których dłużnik pełnił pewne funkcje (np. administratora zastawu lub hipoteki).

Sędzia-komisarz na wniosek upadłego lub syndyka może w inny sposób określić część dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości, biorąc pod uwagę szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich stan zdrowia, potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości ich zaspokojenia. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie upadłemu i wierzycielom.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse