Z tego artykułu dowiesz się:

Jak należy czytać i jak sprawdzać księgi wieczyste?

System ewidencji hipotek i gruntów w Polsce reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. 2019, art. 2204). Ich zadaniem jest przedstawienie stanu prawnego nieruchomości, a tym samym ustalenie, kto ma władzę i jakie prawa do danej nieruchomości. Co jeszcze powinienem wiedzieć o księgach wieczystych? Jak czytać, gdzie mogę sprawdzić i jak znaleźć numer konkretnej księgi wieczystej? Na koniec gdzie zajrzeć do księgi wieczystej, aby sprawdzić czy hipoteka jest całkowicie wolna?

Jak należy czytać i jak sprawdzać księgi wieczyste

Jak czytać księgi wieczyste?

Bez względu na powód, dla którego ktoś zdecyduje się przeglądać księgę wieczystą danej nieruchomości, przy dostępie do zawartości tej nieruchomości należy zwrócić uwagę na następujące sekcje:

 • w Dziale I-O – zweryfikować fizyczną lokalizację nieruchomości do adresu w księgach, sprawdzić powierzchnię, liczbę i rodzaj pokoi w domu, mieszkaniu lub budynku oraz przeznaczenie lokalu;
 • w Dziale I-Sp (Spis praw) – spis ograniczonych praw rzeczowych, które przysługują każdemu właścicielowi nieruchomości (ujawniają rzeczywiste prawa związane z nieruchomością);
 • w Dziale II – upewnienie się, czy osoba zbywająca daną nieruchomość jest jej rzeczywistym, prawowitym właścicielem (tu można zweryfikować dane właściciela nieruchomości oraz to, czy nieruchomość nie jest współwłasnością);
 • w Dziale III – spis wszelkich praw ciążących na nieruchomości (np. prawo dożywocia, prawa osób trzecich, zapisy, prawa pierwokupu czy dzierżawy). Wpisów tych należy szukać w rubryce o nazwie „Wzmianki w dziale III”;
 • w Dziale IV – wszelkie zapisy dotyczące hipoteki, a więc, czy dana nieruchomość nie ma koniecznej do spłacenia hipoteki, jaka jest kwota ewentualnych obciążeń hipotecznych, w jakiej walucie i jakiego rodzaju hipoteka została ustanowiona. Informacji tych należy szukać w rubryce o nazwie „Wzmianki w dziale IV”.

Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie wpisy hipoteczne dotyczące obciążeń zostały wyczyszczone przed zakupem nieruchomości.

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Jedną z najważniejszych zasad prowadzenia ksiąg wieczystych jest przejrzystość formalna. Oznacza to, że każdy może zapoznać się z treścią ksiąg wieczystych. Zasada ta ma na celu wykluczenie przypadków, w których przyjmuje się, że wpisy w księgach wieczystych lub wnioski wymienione w księdze wieczystej nie są znane. Należy jednak pamiętać, że zasada jawności nie dotyczy akt ksiąg. Może je przeglądać jedynie notariusz lub osoba z tzw uzasadnione interesy.

Od 2003 roku w Polsce odbywa się stopniowa cyfryzacja ksiąg wieczystych, a teraz, dzięki systemowi Elektronicznej Ksiąg Wieczystych (EKW), sprawdzanie podstawowych ksiąg wieczystych bez konieczności wchodzenia na drogę sądową w celu zarejestrowania hipotek. Wybrane książki można przeglądać bezpośrednio w Internecie pod adresem http://ekw.ms.gov.pl/ lub poprzez link na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Aby znaleźć konkretną księgę wieczystą, konieczna jest znajomość jej numeru. Numer księgi składa się z trzech części, którymi są:

 • pierwsze 4 znaki – kod wydziału Sądu Rejonowego prowadzącego daną księgę;
 • następne 8 cyfr – numer księgi nadawany zgodnie z repertorium ksiąg w danym sądzie;
 • ostatnia cyfra – nadawana automatycznie cyfra kontrolna.

Najłatwiejszym sposobem uzyskania numeru księgi wieczystej jest zapytanie obecnego właściciela nieruchomości. Numery księgi wieczystej można również uzyskać urzędowo po złożeniu:

 • wniosku o wydanie wyrysu i wypisu z rejestru budynków i gruntów, który należy zgłosić w Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego,
 • wniosku o udzielenie informacji odnośnie do numeru księgi wieczystej, który trzeba złożyć w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Pozyskiwanie numerów książek za pośrednictwem komercyjnych wyszukiwarek internetowych byłoby interesującą metodą dla tych, którzy chcą zaoszczędzić czas. Jednak do tego potrzebny będzie adres nieruchomości lub numer działki.

Jak wprowadzić zmianę w księdze wieczystej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiany w księdze wieczystej dokonywane są m. in. w przypadku:

 • nabycia nieruchomości,
 • podziału nieruchomości,
 • wyodrębnienia części nieruchomości,
 • odłączenia lub przyłączanie do innej istniejącej księgi,
 • ustanowienie służebności,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie praw i roszczeń.

Przypadki, w których konieczna jest korekta ksiąg wieczystych, to także: nabycie nieruchomości odziedziczonych, zamiana prawa wieloletniego użytkowania na własność, wykrycie niezgodności stanu obecnego z treścią księgi, ulepszenie księgi wieczystej. podstawową ocenę nieruchomości lub ujawnienie budynku lub wyposażenia.

Aby móc dokonać zmian w księdze wieczystej należy złożyć wniosek do księgi wieczystej Sądu Rejonowego na formularzu KW-WPIS. Możesz otrzymać bezpłatną kopię z sądu lub pobrać ją online. Do wniosku dołączany jest odpowiedni załącznik (akt notarialny, zarządzenie administracyjne, postanowienie sądu lub inny dokument potwierdzający przyczynę złożenia), a następnie składany w całości w siedzibie SR przez wydział KW lub przesyłany listem poleconym. Wraz z aplikacją musisz także zapłacić za konkretną aktywność.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse