akcje uprzywilejowane

Przewodnik po akcjach uprzywilejowanych

Istnieje wiele opcji inwestycyjnych na rynkach finansowych, a jedną z nich są akcje uprzywilejowane. W niniejszym artykule omówimy, czym dokładnie charakteryzują się te papiery wartościowe, jak różnią się od standardowych akcji, oraz jakie są zalety i wady inwestowania w nie.

Streszczenie: Odkryj świat akcji uprzywilejowanych w naszym przewodniku inwestycyjnym. Dowiedz się, jakie są różnice między nimi a standardowymi akcjami, jakie korzyści i ryzyko niosą dla Twojego portfela inwestycyjnego oraz dlaczego są popularnym wyborem wśród inwestorów.

Główne punkty:

 • Czym są akcje uprzywilejowane? Akcje, które łączą cechy akcji zwykłych i obligacji, oferując regularną dywidendę i większą stabilność cenową.
 • Dlaczego spółki emitują akcje uprzywilejowane? Poznaj powody, dla których spółki decydują się na emisję tych akcji i jakie korzyści przynoszą to zarówno im, jak i inwestorom.
 • Rodzaje akcji uprzywilejowanych: Skumulowane, udziałowe, zamienne, akcje na żądanie – dowiedz się, jakie różnice je charakteryzują i jakie mają znaczenie dla inwestora.
 • Jak nabyć akcje uprzywilejowane? Zdobądź informacje na temat sposobów nabycia tych akcji, w tym bezpośrednio od emitenta lub poprzez fundusze ETF.
 • Zalety i wady: Zrozum, jakie korzyści i ryzyko niosą dla inwestora akcje uprzywilejowane w porównaniu do akcji zwykłych oraz jakie czynniki warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Podsumowanie: Przeczytaj nasz przewodnik, aby zgłębić tajniki inwestowania w akcje uprzywilejowane i dowiedzieć się, czy są one odpowiednie dla Twojego portfela inwestycyjnego. Odkryj, jak możesz wykorzystać te papiery wartościowe do zwiększenia swoich szans na sukces na rynkach finansowych.

Jeśli zainteresowało Cię inwestowanie w akcje, prawdopodobnie natknąłeś się na pojęcie „akcji uprzywilejowanych”. Zanim jednak zdecydujesz się włączyć je do swojego portfela inwestycyjnego, warto zgłębić ich charakterystykę. Akcje uprzywilejowane różnią się bowiem pod wieloma względami, i nie wszystkie mogą być odpowiednie dla twojej strategii finansowej.

Aby rozwinąć swoje umiejętności inwestycyjne, dobrze jest zapoznać się z różnymi klasami aktywów. Każda z nich ma swój własny potencjał i może wspomóc Twoją strategię inwestycyjną, o ile zrozumiesz, jak z niej skorzystać.

Dywersyfikacja portfela to zalecana metoda zarządzania ryzykiem. Wprowadzenie do swojego portfela akcji uprzywilejowanych może pomóc Ci zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich inwestycji.

Czym są akcje uprzywilejowane?

Pewnie już słyszałeś o akcjach, które są papierami wartościowymi wydawanymi przez spółki giełdowe w celu pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój i inwestycje. Kupując je, stajesz się współwłaścicielem spółki i masz szansę na wzrost swojego kapitału poprzez rosnącą wartość akcji, a także na otrzymywanie dywidendy.

Oprócz standardowych akcji, spółki mogą również wydać akcje uprzywilejowane, które łączą cechy akcji zwykłych i obligacji. Oferują one regularną dywidendę ustalaną według z góry określonej stopy w oparciu o wartość nominalną akcji.

Wartość akcji uprzywilejowanych zazwyczaj przewyższa wartość akcji zwykłych, a ich cena jest mniej podatna na wahania rynkowe. Posiadacze tych akcji mają pierwszeństwo w prawach majątkowych w przypadku likwidacji spółki.

Specjalne uprawnienia wynikające z akcji uprzywilejowanych są najczęściej imienne, a ich sprzedaż na giełdzie oznacza utratę przywilejów. Często akcje uprzywilejowane zamieniają się wtedy w akcje zwykłe na okaziciela.

Dlaczego spółki decydują się na emisję akcji uprzywilejowanych? Istnieje kilka różnych powodów, między innymi:

 • Pozyskanie większego kapitału niż w przypadku sprzedaży akcji zwykłych (ze względu na większą wartość akcji uprzywilejowanych).
 • Dostęp do źródeł finansowania jeszcze przed osiągnięciem odpowiedniej atrakcyjności rynkowej (co przyspiesza rozwój).
 • Lepsze zarządzanie płynnością finansową (wypłata dywidendy dla akcji uprzywilejowanych może być odroczona, ale nie odwołana).
 • Zachowanie kontroli nad decyzjami (w przypadku akcji uprzywilejowanych bez prawa głosu).
 • Ochrona prywatności (dla akcji z ograniczonym dostępem do informacji finansowych).
 • Nadanie większych praw wybranym akcjonariuszom (w zależności od decyzji spółki).
 • Korzyści księgowe i finansowe (akcje uprzywilejowane są traktowane inaczej niż obligacje).

Wskazówka: Specjalne uprawnienia związane z akcjami uprzywilejowanymi mogą być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymogów określonych w statucie spółki.

Rodzaje akcji uprzywilejowanych

W spółce akcyjnej, akcje uprzywilejowane mogą się różnić w zależności od przyznawanych uprawnień właścicielowi. Ze względu na te kryteria, można wyróżnić:

 • akcje uprzywilejowane co do głosu,
 • akcje uprzywilejowane co do dywidendy,
 • akcje uprzywilejowane co do praw majątkowych.
Rodzaj akcji uprzywilejowanychOpis
Skumulowane akcje uprzywilejowaneDają właścicielowi pierwszeństwo w wypłacie zaległych dywidend.
Udziałowe akcje uprzywilejowaneUmożliwiają otrzymanie dodatkowej dywidendy od określonego poziomu zysku oraz dodatkowych aktywów w przypadku likwidacji.
Zamienne akcje uprzywilejowaneMogą być zamienione na określoną liczbę akcji zwykłych. Czasami taka zamiana następuje automatycznie po upłynięciu określonego terminu.
Uprzywilejowane akcje na żądanieDają emitującej spółce prawo do ich odkupienia po określonej cenie i w ustalonym terminie.

„Inwestowanie pieniędzy to proces angażowania zasobów w sposób strategiczny, tak, by osiągnąć określony cel”.

Alan Gotthardt

Wskazówki dotyczące wyboru akcji uprzywilejowanych

Jeśli rozważasz inwestowanie w akcje uprzywilejowane, warto przeprowadzić szczegółową analizę sytuacji finansowej spółki, jej planów rozwojowych oraz perspektyw branżowych. To pozwoli Ci ocenić jej stabilność i potencjalne możliwości zysku.

Przy wyborze akcji uprzywilejowanych istotne jest również:

 • Stawka dywidendy: Porównaj stopy dywidendy oferowane przez różne spółki oraz ich zasady i częstotliwość wypłacania. Szczególnie przydatny może być indeks WIGdiv, obejmujący firmy regularnie wypłacające dywidendy.
 • Akcje zamienne: Przed zainwestowaniem zanalizuj warunki konwersji i zrozum, jakie przywileje stracisz w przypadku zamiany na akcje zwykłe.
 • Akcje na żądanie: Dokładnie przeanalizuj datę i warunki wykupu, cenę oraz wpływ wykupu akcji na Twój portfel inwestycyjny.

Dokonując tych analiz, możesz podejmować bardziej przemyślane decyzje inwestycyjne i zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu na rynku.

Zalety i wady akcji uprzywilejowanych

Dodanie akcji uprzywilejowanych do portfela inwestycyjnego może przynieść wiele korzyści, ale także niesie za sobą pewne ryzyko. Poniższa tabela przedstawia porównanie plusów i minusów tych instrumentów finansowych:

Zalety akcji uprzywilejowanych:

 • Ochrona kapitału: Stały i gwarantowany dochód pasywny z dywidendy pomaga chronić kapitał.
 • Pierwszeństwo w wypłacie dywidendy: Właściciele akcji uprzywilejowanych mają pierwszeństwo w otrzymywaniu dywidendy.
 • Większe prawa roszczeniowe: Posiadacze tych akcji mają większe prawa do majątku spółki w przypadku jej likwidacji.
 • Pierwszeństwo przy podziale zysków: Właściciele akcji uprzywilejowanych mają pierwszeństwo w podziale ewentualnych zysków.
 • Potencjalnie niższe podatki dywidendowe: W niektórych jurysdykcjach podatki od dywidend mogą być niższe w porównaniu do akcji zwykłych.

Wady akcji uprzywilejowanych:

 • Ograniczony potencjał wzrostu kapitału: Mniejsze wahania cenowe mogą ograniczać potencjał wzrostu kapitału.
 • Brak prawa głosu: W przypadku akcji niemych właściciel nie ma prawa głosu.
 • Zależność od statutu spółki: Prawa i przywileje akcji uprzywilejowanych zależą od decyzji spółki.
 • Mniejsze prawa roszczeniowe niż obligacji: Posiadacze akcji uprzywilejowanych mają zazwyczaj mniejsze prawa roszczeniowe niż właściciele obligacji.

Akcje zwykłe i uprzywilejowane – różnice

Akcje uprzywilejowane odróżniają się od akcji zwykłych pod kilkoma aspektami:

Prawo do głosu: Akcje uprzywilejowane często oferują więcej głosów (maksymalnie 2 w Polsce) niż akcje zwykłe na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Warto jednak zauważyć, że niektóre akcje uprzywilejowane, znane jako akcje nieme, nie przysługują praw do głosu.

Prawo roszczeniowe do zysków: Posiadacze akcji uprzywilejowanych mają pierwszeństwo przed zwykłymi akcjonariuszami w wypłacie części zysków osiągniętych przez spółkę.

Dywidenda: Akcje uprzywilejowane zapewniają stałą i gwarantowaną dywidendę, podczas gdy akcje zwykłe nie zawsze przewidują jej wypłatę i nie ustalają jej poziomu.

Strategia inwestycyjna: Inwestorzy zazwyczaj sięgają po akcje uprzywilejowane w nadziei na stałe zyski z dywidendy, podczas gdy akcje zwykłe przyciągają tych, którzy preferują spekulowanie na zmianach kursu.

Zmienność cenowa: Wartość akcji uprzywilejowanych jest mniej uzależniona od zysków lub strat spółki, co często przekłada się na większą stabilność cenową w porównaniu do akcji zwykłych.

Łatwość obrotu: Akcje zwykłe są akcjami na okaziciela i mogą być łatwo kupowane i sprzedawane na giełdzie, podczas gdy sprzedaż imiennych akcji uprzywilejowanych jest ograniczona i wymaga rejestracji w księdze akcyjnej spółki.

Jak nabyć akcje uprzywilejowane

Zakup akcji uprzywilejowanych może nastąpić bezpośrednio od emitującej spółki. Firma wchodząca na giełdę jest zobowiązana do udostępnienia prospektu emisyjnego, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące oferowanych papierów wartościowych, w tym ich cenę oraz czynniki ryzyka, perspektywy rozwoju i kondycję finansową spółki.

Imienne akcje uprzywilejowane nie są zazwyczaj notowane na giełdzie, ale można je nabyć na rynku poprzez fundusze ETF specjalizujące się w tego typu akcjach, takie jak Invesco Preferred czy iShares Preferred&Income Securities ETF. Inwestując w takie fundusze, stajesz się posiadaczem szerokiego portfela akcji uprzywilejowanych emitowanych przez różne przedsiębiorstwa.

Najprostszym sposobem nabycia funduszy ETF opartych na akcjach uprzywilejowanych jest otwarcie rachunku inwestycyjnego u brokera. Można to zrobić za pośrednictwem działających w Polsce biur maklerskich lub platform tradingowych dostępnych online.

Podczas poszukiwań akcji uprzywilejowanych warto skupić się na sektorach bankowym, ubezpieczeniowym, REIT (towarzystwach inwestycji w nieruchomości) oraz firmach użyteczności publicznej, które często emitują akcje z dodatkowymi przywilejami.

Choć dodanie akcji uprzywilejowanych do portfela inwestycyjnego może przynieść liczne korzyści, towarzyszy temu także pewne ryzyko.

Podsumowanie

Inwestowanie w akcje uprzywilejowane może być korzystne dla generowania stałego dochodu z dywidendy i ochrony przed dużymi wahnięciami cen. Jednakże, ich mniejsza zmienność cenowa może ograniczyć potencjał zysku ze spekulacji. Zanim zdecydujesz się włączyć te aktywa do swojego portfela inwestycyjnego, warto dokładnie przeanalizować ich zalety i wady.

Nabywanie pojedynczych akcji uprzywilejowanych bezpośrednio od emitenta może być skomplikowane, jednak platformy brokerskie często oferują fundusze ETF, które zawierają najlepsze aktywa tego typu. To podejście pozwala uniknąć konieczności samodzielnego badania rynku akcji uprzywilejowanych, a także zapewnia większą stabilność inwestycji.

Wymieniaj złotówki na kryprowaluty i odwrotnie bez ograniczeń!

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse

Niniejsze treści posiadają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, osobistej rekomendacji, oferty lub namowy do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określającymi zasady promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.

Greenfinanse nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.

Jak inwestować na giełdzie

Chcesz zacząć inwestować?

Sprawdź naszego partnera

handel krypto

Interesuje Cię handel kryptowalutami?

Zamieniaj tanio gotówkę na kryptowaluty i odwrotnie