Z tego artykułu dowiesz się:

Ile może zabrać komornik?

Konto bankowe, pensja, emerytura, a nawet nieruchomości mogą zainteresować komornika, jeśli mamy długi. Wbrew powszechnemu przekonaniu komornik nie może jednak wszystkiego zabrać. Prawo dokładnie określa, jaka część dochodów dłużnika i aktywów zgromadzonych na rachunkach bankowych nie podlega przymusowemu zajęciu. Dlatego wyjaśniamy, czym jest kwota wolna od zajęć egzekucyjnych w 2022 roku, czym jest zajęcie konta bankowego i jakie prawa ma dłużnik.

Ile może zabrać komornik

Zaległości Polaków w bazie Krajowego Rejestru Długów wynoszą obecnie ponad 48 mld zł. W czasie pandemii powiększyły się o ponad 2 miliardy złotych. Prawie 2,5 miliona z nas jest już zadłużonych, przy średnim zadłużeniu około 19 660 zł.

W większości przypadków nie zajmujemy się kosztami telefonu, internetu, telewizji, czynszu i mediów (najczęstsze zadłużenia). Dużym problemem są również spłaty gotówkowe i hipoteczne. Narastające zaległości w spłacie oznaczają, że wierzyciele zwracają się o pomoc do komorników. Ich zadaniem jest ściąganie długu. Jakie mają na to środki i ile może wziąć komornik?

Komornik – kim on jest i czym się zajmuje?

Jeżeli wierzyciel lub firma windykacyjna nie pobierze zapłaty od dłużnika, sprawa trafia do sądu, a następnie do komornika. Więc kim jest komornik?

Komornik jest urzędnikiem pracującym w odpowiednim sądzie rejonowym. Jego zadaniem jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie wyroku. Celem jego działania jest ściągnięcie wierzytelności z majątku dłużnika na rzecz wierzyciela. Istnieje wiele sposobów, aby to zrobić, w tym konfiskata konta bankowego, wynagrodzenia lub innych możliwych do wyegzekwowania świadczeń. W skrajnych przypadkach komornik będzie również licytował nieruchomość należącą do dłużnika.

Pracę komorników sądowych reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Ile komornik może pobrać z pensji?

Oprócz zajęcia rachunku bankowego egzekucja z wynagrodzenia jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów postępowania komorniczego.

W sytuacji, gdy zarabiamy więcej niż minimum krajowe, musimy liczyć się z tym, że komornik zatrzyma część środków i przekaże je wierzycielowi. Jeżeli opóźnienie w spłacie dotyczy zobowiązań innych niż alimenty, a dłużnik pracuje na podstawie umowy o pracę i zarabia więcej niż krajowy dochód minimalny, konfiskata może wynosić maksymalnie 50% wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy dłużnik nie pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, wymienione kwoty są zmniejszane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

W znacznie gorszej sytuacji są dłużnicy, którzy pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, takiej jak zlecenie lub praca o dzieło. Nie są chronieni w taki sam sposób jak pracownicy etatowi. W ich sytuacji cała wypłata podlega egzekucji. Jeżeli jednak praca ta jest jedynym i stałym źródłem dochodu (osoba przepracowała długi czas w tej samej firmie), stosuje się kwoty zwolnione z obowiązkowej egzekucji, podobnie jak w przypadku umów o pracę. Jednak dłużnik musi to poprawnie udowodnić. Pozytywne rozpatrzenie wniosku uzależnione jest od indywidualnej oceny sytuacji dłużnika przez komornika.

Komornik a minimalna krajowa 2022 – ile może zabrać komornik z pensji?

To, ile komornik może pobrać z Twojej pensji, zależy od minimalnego wynagrodzenia na dany rok. W 2020 roku wynosiła 2600 zł brutto, co przekłada się na około 1920 zł na rękę, a w 2021 podniesiono ją do 2800 zł brutto, czyli 2018 netto. W 2022 r. płaca minimalna wyniesie 3010 zł brutto, tj. ok. 2363 zł netto. To jest dokładnie to, co komornik musi co miesiąc pozostawić dłużnikowi, aby przeżyć. Jeśli więc mamy najniższy dochód i mamy długi (nie dotyczy to długów alimentacyjnych), komornik nie zabierze od nas ani grosza.

Ile może zabrać komornik z emerytury lub renty?

Świadczenia wypłacane przez ZUS (emerytura, renta rodzinna i rentowa, zasiłek żałobny, opieka), ​​podlegają zajęciu. Również objęte są przepisami dotyczącymi kwot wolnych od potrąceń.

Ile komornik może pobrać z Twojej emerytury w 2022 roku? Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik może pobrać 25% najniższego świadczenia, w praktyce komornik musi zapewnić dłużnikowi 75% najniższego świadczenia.

Ile komornik może zabrać z konta bankowego?

W celu odzyskania długów na rzecz wierzyciela komornik może również zająć konto bankowe. Jak to wygląda? Komornik musi posiadać dokument egzekucyjny, którym informuje bank o zajęciu rachunków dłużnika. Istotną informacją jest to że, środki zgromadzone na wszystkich rachunkach i lokatach podlegały egzekucji.

Wiadomość jest wysyłana do banku niemal natychmiast przez system Ognivo. Jednocześnie komornik musi również poinformować dłużnika o zablokowaniu jego rachunku bankowego. Wysyła mu pismo pocztą tradycyjną, więc często zdarza się, że zanim dłużnik dowie się o zamknięciu konta, komornik już zajął na nim pieniądze.

Blokada konta bankowego i kwota wolna od zajęcia komorniczego 2022

W przypadku zajęcia rachunku bankowego komornik musi pozostawić u dłużnika tzw. wolną kwotę. Odpowiada to płacy minimalnej, w 2022 roku wyniesie 3010 zł brutto, a więc dokładnie 2363,56 zł netto. Dłużnik może ją co miesiąc wypłacić z zablokowanego konta komornika. Po przekroczeniu tego limitu bank zmuszony jest przekazać pieniądze komornikowi. Pamiętaj jednak, że wolna kwota dotyczy wszystkich rachunków (w tym rachunków oszczędnościowych i lokat). Komornik może również zająć rachunek wspólny, którego współwłaścicielem jest dłużnik.

W przypadku długów z alimentów dłużnikowi nie nie przysługuje kwota wolna od zajęć.

Czego nie może zabrać komornik?

Zgodnie z polskim prawem komornik nie może zająć części majątku dłużnika. Według art. 831 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego komornik nie jest uprawniony m.in. do zajęcia:

 • sum przyznawanych przez Skarb Państwa na specjalne cele, w szczególności wsparć i stypendiów,
 • alimentów,
 • świadczeń z pomocy społecznej, w tym świadczenia 500+,
 • kwot z założenia przeznaczonych na pokrycie wyjazdów i innych wydatków związanych ze sprawami służbowymi,
 • świadczeń integracyjnych wypłacanych osobom, które podlegają wykluczeniu społecznemu i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać,
 • wypłaty pochodzące z programów finansowanych ze środków publicznych (na przykład z Unii Europejskiej). Mogą zostać zajęte przez komornika tylko, jeśli należności, których dotyczy postępowanie egzekucyjne, związane są z realizacją projektu, na który te środki miały zostać przeznaczone.

Ponadto art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego dokładnie wskazuje na ruchomości niezbędne do życia, których komornik nie ma prawa zająć. Są to między innymi:

 • zapasy żywności i opału konieczne do przeżycia przez okres jednego miesiąca,
 • bielizna, pościel, ubrania codzienne,
 • przedmioty niezbędne do nauki i wykonywania praktyk religijnych,
 • dokumenty osobiste i odznaczenia,
 • narzędzia, ubrania i surowce niezbędne do wykonywania pracy zawodowej przez okres tygodnia (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych),
 • leki niezbędne do funkcjonowania i sprzęt rehabilitacyjny,
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub kogoś z jego rodziny.

Jeżeli dłużnikiem jest rolnik, komornik musi pozostawić do jego dyspozycji przynajmniej jedną krowę, dwie kozy lub trzy owce (wraz z ich paszą) niezbędne do utrzymania siebie i swojej rodziny.

Co może zabrać komornik z domu?

Komornik działa na podstawie orzeczenia przedstawionego przez wierzyciela i wniosku o wszczęcie egzekucji. Dlatego nie może zarządzać majątkiem ruchomym i nieruchomym według własnego uznania. Otrzymuje wszystkie stosowne instrukcje od sądu i wierzyciela. Jeśli dłużnik ma duże problemy i długi, komornik będzie podejmował coraz poważniejsze działania przeciwko jego majątkowi. Co komornik może zabrać z domu?

Poza wymienionymi przedmiotami ruchomymi zmieści się tam w zasadzie wszystko, w tym sprzęt AGD i RTV, meble, komputery, pojazdy silnikowe i inne sprzęty gospodarstwa domowego czy mieszkania. Co ważne, nie do niego należy ustalanie, czy dłużnik jest właścicielem przedmiotu. Najważniejsze, że go używa. Dłużnik ma prawo żądać zwrotu ruchomości, ale musi zwrócić się o to do sądu.

Ile komornik może zabrać ze zwrotu podatku?

Na początku roku wszyscy musza zapłacić podatek dochodowy. Niektórym przysługuje zwrot podatku za nadpłatę lub skorzystanie z ulgi podatkowej. Zeznanie podatkowe trafia na konto bankowe. Problem pojawia się w momencie zajęcia konta przez komornika. Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik może odebrać zwrot podatku z urzędu skarbowego. Dotyczy to również dochodów z ulgi podatkowej na dzieci. Zgodnie z prawem środki należą do rodziców, więc jeśli jeden z nich jest dłużnikiem, środki te mogą zostać wykorzystane na częściowe zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Ile zwrotu podatkowego może zająć komornik? Zależy to od tego, czy pieniądze zostały przelane na konto bankowe dłużnika i czy dłużnik wykorzystał już nieobciążoną kwotę w danym miesiącu. W większości przypadków tak jest, więc bank przekazuje wszystkie pieniądze z powrotem komornikowi.

Jak sprawdzić, czy komornik zajął konto?

Bardzo często konto przejmuje komornik, a dłużnik dowiaduje się o tym później. Dlaczego tak się dzieje i jak sprawdzić, czy komornik przejął konto? Ważne jest również to, jak sprawdzić, za co komornik zablokował konto bankowe.

Otóż ​​proces wymiany informacji pomiędzy komornikiem a bankiem odbywa się drogą elektroniczną. Z kolei pismo o zajęciu rachunku bankowego wysyłane jest do dłużnika listem zwykłym. Często jest też wysyłany na wygasły adres dłużnika. Oczywiście każdy z nas powinien być świadomy swoich zobowiązań i wiedzieć gdzie i jakie ma długi. Ale są sytuacje, w których długi wracają do nas po latach, np. nieopłacony bilet

Pierwszym krokiem do ustalenia, co jesteś winien, jest sprawdzenie informacji w bazach danych takich jak BIK i KRD. Agencje te zbierają informacje o naszych zobowiązaniach i długach. W ten sposób możesz dowiedzieć się, kim jest wierzyciel i spróbować się z nim skontaktować.

A jak sprawdzić, który komornik prowadzi sprawę, skoro nie otrzymaliśmy pisma? Bank może pomóc w wyjaśnieniu tej kwestii. Na nasze żądanie doradca bankowy może udzielić informacji o sygnaturze sprawy i organie egzekucyjnym. W ten sposób możliwy jest bezpośredni kontakt z komornikiem.

Jak długo trwa egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to nic innego jak konfiskata majątku dłużnika w celu zabezpieczenia majątku na rzecz wierzyciela. Komornik może skonfiskować wspomniane wynagrodzenie, rachunek bankowy oraz mienie ruchome i nieruchome.

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile czasu zajmuje wykonanie egzekucji, ponieważ zależy to od szybkości i skuteczności działań komornika. Zależy to również od kwoty zadłużenia i majątku dłużnika. Egzekucja komornicza może zająć kilka miesięcy, a nawet lat. W praktyce trwa do momentu zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Komornik – czy można go uniknąć?

Jeśli komornik jest zainteresowany naszą sytuacją, często jest już za późno na negocjacje z wierzycielem. Ale zawsze warto podjąć kroki, takie jak układ ratalny długu z komornikiem. Z każdej sytuacji zawsze jest wyjście, ale komornik musi widzieć, że dłużnik chce z nim współpracować.

Skarga na czynności komornika

Dłużnik może złożyć skargę na pracę komornika, jeżeli uzna naruszenie prawa lub zaniedbanie w celu ochrony swoich interesów. Jest sformalizowany na piśmie i dostarczony do sądu rejonowego, w którym pracuje urzędnik lub komornik. Skargę należy złożyć w terminie 7 dni od dokonania lub zaniechania przez komornika dokonania określonej czynności. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w artykule. Art. 767 kpc.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse