Z tego artykułu dowiesz się:

Intercyza – co to jest? na czym polega? Intercyza a długi

Ustrój majątkowy w małżeństwie – co to jest?

Powyższe zdanie odnosi się do zasad, jakie obowiązują między małżonkami w odniesieniu do ich stosunków majątkowych – w skrócie: jeśli wspólnie decydują o swoim majątku, każdy może samodzielnie kupować lub sprzedawać rzeczy nabyte lub odziedziczone przez osobę. z których są powszechne lub nie, z których można zarobić pieniądze.

Intercyza

Wspólność ustawowa

Jeśli mąż i żona nie podejmą żadnych działań (nie podpiszą umowy z notariuszem), po ślubie będą związani prawem. Oznacza to w zasadzie, że w małżeństwie są trzy składniki majątkowe – majątek wspólny i dwa odrębne – mąż i żona. Współwłasność obejmuje wszystko, co zostało nabyte (i zarobione) po ślubie. Wyjątkiem są rzeczy i prawa odziedziczone i ofiarowane – należą one do majątku osobistego małżonka odziedziczonego lub darowanego (chyba że spadkodawca lub ofiarodawca postanowi inaczej). Wspólnota ustawowa istnieje tak długo, jak trwa małżeństwo lub do czasu jego modyfikacji przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego – system wygasa zatem z chwilą rozwiązania małżeństwa. ustanowienie innego patriarchatu, na przykład. separacja majątkowa.

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielenie aktywów obejmuje fakt braku współwłasności. Każdy z małżonków ma swój majątek, o którym decyduje bez zgody drugiego. Żadna zgoda drugiego małżonka nie jest wymagana do jakiejkolwiek działalności, a dochody i zakupy każdego z małżonków będą stanowić ich własność osobistą.

Na czym polega intercyza?

Intercyza to potoczna nazwa umowy małżeńskiej, która ustanawia podział majątku w przypadku jej zawarcia przed zawarciem małżeństwa (intercyza przedślubna). Osoby planujące zawrzeć związek małżeński mogą wystąpić do notariusza z informacją, że zamierzają wziąć ślub i chcą, aby system własności separacji został zastosowany do ich małżeństwa od dnia rozwiązania. Wówczas od początku w małżeństwie nie ma wspólnego majątku – każdy z małżonków ma tylko swój majątek, do którego drugi małżonek nie ma praw.

Intercyza może być również zawarta po ślubie – w trakcie trwania małżeństwa (intercyza małżeńska, choć nazwa ta nie jest poprawna – powinno się mówić umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową). Skutek tego jest taki, że majątek wspólny staje się współwłasnością małżonków w częściach ułamkowych (domyślnie po ½ części) a od chwili podpisania umowy małżonkowie stają się wobec siebie „majątkowo niezależni” co oznacza, że ich zarobki stanowią ich osobiste majątki. Nie muszą też uzyskiwać zgody drugiego małżonka na zakup np. nieruchomości, nabywane rzeczy i prawa są ich wyłączną własnością i mogą  nimi dowolnie i samodzielnie dysponować.

Intercyza przed rozwodem

Umowy majątkowe dotyczące separacji są zwykle zawierane, gdy małżeństwo nadal trwa, ale para rozważa rozwód. Takie rozwiązanie ma wiele zalet – każdy z małżonków ma niezależność finansową, dodatkowo istnieje możliwość podziału majątku wspólnego, czyli podpisania umowy o podział majątku wspólnego. Taka umowa skutecznie przypisywałaby poszczególne elementy dotychczasowej współwłasności konkretnie wyznaczonemu małżonkowi, który byłby jedynym właścicielem (np. żona otrzymująca mieszkanie, a mąż otrzymywałby niezabudowany grunt i gotówkę na rachunku bankowym).

Intercyza a dziedziczenie

Intercyza nie ma wpływu na dziedziczenie, ponieważ co do zasady nawet w ustroju wspólnotowym majątek dziedziczony stanowi odrębną własność małżonka będącego spadkobiercą. Dziedziczenie nie wchodzi w skład majątku wspólnego męża i żony. Aby spadek został zaliczony do współwłasności, spadkodawca musi wyraźnie postanowić w testamencie. Jeśli takiego przepisu nie ma (lub nie ma w ogóle testamentu), spadek należy tylko do spadkobierców.

Intercyza a długi

Separacja majątkowa charakteryzuje się niezależnością majątku każdego z małżonków. Dlatego też każdy z nich może, bez uzyskania zgody drugiej strony, unieważnić co do zasady pożyczki umowne i inne zobowiązania finansowe na rzecz drugiej strony. Co do zasady bowiem przy zawieraniu umowy (pożyczki lub innej) należy przedstawić dokumentacje, a przynajmniej wskazać, że małżonek ma odrębny majątek dla zabezpieczenia interesów żony lub męża. . To dość skomplikowane pytanie, ale w skrócie – jeśli wierzyciel (np. bank) udowodni (na piśmie), że zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą drugiego małżonka, to będzie mógł dalej wymagać z majątku, który byłby wspólną własnością, jeśli nie ma protokołu, nawet jeśli jest podpisany przez małżonka (to. 7872 kpc).  Jeśli najpierw podpiszą umowę, a potem chcą zaciągnąć kredyt, są praktycznie obcy dla banku i wszystko zależy od indywidualnych warunków umowy – mogą być współkredytobiorcą, jedna osoba może być kredytobiorcą, a druga poręczycielem, lub tylko jeden z nich może być pożyczkobiorcą.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse