Jak bezpiecznie kupić nieruchomość?

Jeśli ktoś zamierza kupić nieruchomość (grunt, dom lub mieszkanie), warto upewnić się, że zakup jest bezpieczny. Co należy sprawdzić przed zakupem nieruchomości, jak? Należy zachować ostrożność przy zakupie towarów od osoby upoważnionej i aby takie towary nie naruszały praw osób trzecich. Musimy również zadbać o to, aby budynek lub grunt mógł być używany przez kupującego w określonym celu (zgodnie z intencją kupującego). Krótko mówiąc, musisz przeprowadzić przegląd stanu prawnego nieruchomości.

Jak bezpiecznie kupić nieruchomość

Oto lista podstawowych informacji, które należy sprawdzić przed zakupem nieruchomości

Czy nieruchomość ma założoną księgę wieczystą?

Jeśli nieruchomość nie ma księgi wieczystej może być np obciążona hipoteką, nabycie może być ryzykowne, ponieważ w tym przypadku, jeśli sprzedający nie jest właścicielem nieruchomości, kupujący nie jest chroniony prawem. W tym przypadku nie ma zastosowania wyjaśniona poniżej zasada zaufania publicznego do ksiąg wieczystych.

Czy osoba podająca się za właściciela nieruchomości wpisana do księgi wieczystej jest właścicielem tej nieruchomości?

Jeżeli sprzedający nieruchomość nie jest właścicielem, ale jest wpisany do księgi wieczystej jako właściciel, umowa sprzedaży zostaje zawarta i nie może być kwestionowana, z wyjątkiem przypadku, gdy kupujący zna lub z łatwością mógł się dowiedzieć, że sprzedający nie jest właścicielem. To narzędzie prawne ma swoje korzenie w art. 5 ustawy o księgach wieczystych i oznaczony jako gwarancja zaufania publicznego w księgach wieczystych.

Czy mienie jest zagrożone prawami osób trzecich, takimi jak:

  • Hipoteka na rzecz osoby trzeciej np. dla zabezpieczenia hipoteki. Hipoteka jest to uprawnienie polegające na prawie osoby uprawnionej do zwrotu kredytu lub pożyczki do żądania sprzedaży nieruchomości, jeżeli kredytobiorca nie spłaca kredytu lub pożyczki,
  • Służebność na rzecz osoby trzeciej (służebność osobista), albo na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości (służebność gruntowa), polegająca na przykład na prawie przejścia lub przejazdu przez działkę albo na prawie czerpania wody,
  • Prawo użytkowania nieruchomości przez określony podmiot na czas oznaczony lub nieoznaczony,
  • Prawo dożywocia polegające na tym, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przyjęcia określonej osoby jako domownika oraz do zapewnienia jej dożywotnio utrzymania,
  • Prawo pierwokupu może wynikać z umowy albo z przepisu prawa. Jest to prawo określonej osoby polegające na tym, że jeżeli właściciel chce sprzedać nieruchomość, to musi poinformować o tym uprawnionego do pierwokupu, który może ja nabyć na tych samych warunkach. Jeżeli prawo pierwokupu wynika z przepisu ustawy, umowa zawarta z jego pominięciem jest bezwzględnie nieważna.

Czy nieruchomość nie jest położona na obszarze, na którym planowana jest budowa urządzeń infrastruktury technicznej, na przykład drogi publicznej, linii kolejowej, linii przesyłowej energetycznej, gazowej itd.

Czy nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Ważne jest, aby określić, jakie inwestycje można wykonać na danym aktywie. W przypadku braku planowania miejscowego wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy określonej inwestycji.

Czy nieruchomość posiada swobodny i legalny (nie tylko faktyczny) dostęp do dróg publicznych?

Jeśli ktoś zamierza nabyć na nim grunt pod budownictwo mieszkaniowe lub komercyjne, konieczne jest również sprawdzenie, czy grunt ma swobodny i legalny dostęp publiczny. W przypadku braku takiego wejścia pozwolenie na budowę nie zostanie wydane.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse