Jak uzyskać list mazalny od banku po spłacie kredytu hipotecznego
Jak uzyskać list mazalny od banku po spłacie kredytu hipotecznego

Jak uzyskać list mazalny od banku po spłacie kredytu hipotecznego?

Dokument zatytułowany „list mazalny” jest formalnym pismem wystawianym przez bank i stanowi nieodłączną część procesu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej danej nieruchomości. To niezbędny krok, zwłaszcza po pełnej spłacie kredytu hipotecznego. Dla lepszego zrozumienia, dowiedz się, kto jest beneficjentem listu mazalnego, jak należy złożyć wniosek o jego wystawienie, oraz jak postępować w sytuacji, gdy bank odmawia jego wydania.

List mazalny – co to jest kwit mazalny?

Pojęcie listu mazalnego powinno być ogólnie znane każdemu, kto reguluje kredyt hipoteczny. Po pełnej spłacie tego zobowiązania, konieczne jest przeprowadzenie procedury wykreślenia hipoteki z IV działu księgi wieczystej nieruchomości, a do tego celu niezbędny jest właśnie list mazalny, nazywany również kwitem mazalnym.

Sam fakt uregulowania kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomość nie skutkuje automatycznym wykreśleniem jej z księgi wieczystej. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych w tej sprawie.

Czym jest list mazalny? Najprościej mówiąc, jest to pisemne oświadczenie od wierzyciela hipotecznego, w którym potwierdza on, że wszystkie zobowiązania dłużnika zostały uregulowane w pełni, a także wyraża zgodę na usunięcie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, która była zabezpieczeniem kredytu.

Sąd, który zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych oraz wprowadzaniem w nich zmian, wymaga takiej zgody wierzyciela hipotecznego w przypadku wykreślenia hipoteki. W związku z tym, list mazalny należy załączyć do wniosku o usunięcie wpisu dotyczącego hipoteki, składanego na specjalnym formularzu KW-WPIS.

Kto wystawia list mazalny?

List mazalny jest wystawiany przez wierzyciela hipotecznego, czyli osobę lub instytucję, na rzecz której hipoteka została ustanowiona. Oto przykłady:

  • List mazalny od banku, który udzielił pożyczki gotówkowej lub kredytu hipotecznego zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości kredytobiorcy.
  • List mazalny od ZUS lub urzędu skarbowego, który zabezpieczył swoje należności od dłużnika poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej.
  • List mazalny napisany przez inną osobę fizyczną lub prawną, która widnieje jako wierzyciel w IV dziale księgi wieczystej nieruchomości.

Najczęściej konieczność ubiegania się o zgodę na wykreślenie hipoteki pojawia się w banku po spłacie kredytu hipotecznego lub w przypadku jego refinansowania. Odbiorcą listu mazalnego jest zawsze właściciel nieruchomości, co często utożsamia się z osobą kredytobiorcy.

List mazalny – jakie informacje zawiera?

List mazalny to zawsze dokument pisemny, a jego autorem może być bezpośrednio wierzyciel hipoteczny lub osoba upoważniona do reprezentowania go. Jeśli chodzi o zawartość tego dokumentu, jest on stosunkowo krótki i prosty, zawierając następujące informacje:

  • Numer księgi wieczystej i szczegóły dotyczące nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka.
  • Typ hipoteki, na przykład, jeśli jest to hipoteka umowna związana z kredytem bankowym.
  • Potwierdzenie wygaśnięcia wierzytelności hipotecznej, na przykład, po całkowitej spłacie kredytu.
  • Zgodę na usunięcie hipoteki z księgi wieczystej.

W dokumencie powinna znaleźć się data i miejsce jego sporządzenia, a także dane identyfikacyjne wystawcy i adresata listu mazalnego.

Jak i kto może wnioskować o list mazalny?

Zawsze właściciel nieruchomości, na której hipoteka jest ustanowiona, powinien składać wniosek o list mazalny. W większości przypadków jest to także dłużnik hipoteczny, więc to on jest zazwyczaj odpowiedzialny za wnioskowanie o ten dokument.

Kiedy hipoteka została ustanowiona jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego, to właściciel nieruchomości, czyli kredytobiorca, jest osobą odpowiedzialną za złożenie wniosku do banku w celu uzyskania zgody na usunięcie hipoteki.

Jednak, w przypadku zakupu nieruchomości, która była obciążona hipoteką zabezpieczającą zobowiązanie innej osoby, na przykład poprzedniego właściciela, to nowi właściciele stają się odpowiedzialni za składanie wniosku o list mazalny do wierzyciela hipotecznego.

Warto dodać, że może pojawić się pewna trudność, gdy wierzycielem hipotecznym był bank, który już nie istnieje. W takim przypadku, wniosek o zgodę na usunięcie wpisu dotyczącego hipoteki musi być złożony w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), do którego trzeba dołączyć także potwierdzenie spłaty wartości hipoteki, która jest odnotowana w księdze wieczystej.

Wniosek o list mazalny – wzór

Na wstępie warto wyjaśnić, że wierzyciel hipoteczny jest zobligowany do wystawienia listu mazalnego po zakończeniu okresu obowiązywania hipoteki, ponieważ przepisy prawa (zgodnie z art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece) nakładają na niego tę odpowiedzialność. Niemniej jednak, w wielu przypadkach konieczne jest złożenie formalnego wniosku o wydanie tego dokumentu.

Chociaż wniosek o list mazalny może być złożony ustnie, na przykład za pośrednictwem infolinii banku, zaleca się jednak przygotowanie go na piśmie, co stanowi zabezpieczenie w przypadku ewentualnych kontrowersji.

Wzór wniosku o list mazalny nie jest standardizowany i oficjalny. Wystarczy w nim po prostu zawrzeć prośbę o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki oraz uzasadnić powód wniosku, na przykład poprzez odnotowanie całkowitej spłaty zobowiązania. Warto również umieścić w nim informacje dotyczące:

  • Danych wnioskodawcy,
  • Numeru księgi wieczystej nieruchomości,
  • Informacji o hipotece i podstawie wierzytelności hipotecznej (na przykład numer umowy kredytowej).

Należy również własnoręcznie podpisać wniosek o list mazalny oraz dostarczyć go osobiście do odpowiedniego odbiorcy lub przesłać listem poleconym.

Koszt kwitu mazalnego w 2021 roku

Kwity mazalne wystawiane są głównie przez banki i z reguły większość z nich nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat. Jeśli taka opłata jest pobierana, wynosi nie więcej niż 40-50 zł.

Ile się czeka na list mazalny?

Niektóre banki automatycznie generują list mazalny po zaksięgowaniu ostatniej raty kredytowej. Następnie wysyłają ten dokument klientowi pocztą lub informują go, że może go odebrać osobiście w placówce banku. Ten proces zazwyczaj zajmuje 2-3 tygodnie od daty pełnej spłaty zobowiązania.

Podobnie, gdy chodzi o uzyskanie zaświadczenia na podstawie złożonego wniosku, trzeba liczyć się z pewnym okresem oczekiwania. Jednak czas oczekiwania na list mazalny może być różny w zależności od konkretnego banku. Niemniej jednak, bank nie może zbyt długo zwlekać z wystawieniem tego dokumentu bez ważnego powodu, gdyż przepisy nakazują mu podjęcie wszelkich działań umożliwiających usunięcie hipoteki z księgi wieczystej.

List mazalny w bankach – jak to wygląda?

W rzeczywistości, coraz więcej banków upraszcza procedury związane z usunięciem hipoteki po spłacie kredytu. Na przykład, w przypadku banku PKO BP, list mazalny jest generowany automatycznie dla klienta po uregulowaniu zobowiązania i nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami. Bank Millennium, Santander Bank Polska oraz ING Bank Śląski również postępują podobnie. W banku mBank i Pekao również nie ma większych trudności z uzyskaniem listu mazalnego.

Co w sytuacji gdy bank odmówi wystawienia kwitu mazalnego?

Bank nie ma prawa odrzucić prośby o wystawienie listu mazalnego, jeśli wierzytelność zabezpieczona hipoteką została całkowicie uregulowana. Zgodnie z przepisami ustawy o księdze wieczystej i hipotece, „wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką skutkuje wygaśnięciem hipoteki”, co jest podstawą do usunięcia wpisu dotyczącego hipoteki z księgi wieczystej.

Jeżeli bank odmawia wystawienia listu mazalnego, istnieje prawdopodobieństwo, że uważa on, iż zobowiązanie kredytowe nie zostało w pełni spłacone. To może wynikać z nieuregulowanych dodatkowych opłat określonych w umowie kredytowej lub z odsetek z tytułu opóźnień w spłacie rat. W takiej sytuacji konieczne jest skonsultowanie się z bankiem i ewentualne uregulowanie zaległej kwoty, o ile jest ona uzasadniona.

Co jednak zrobić, gdy bank odmawia wystawienia listu mazalnego mimo pełnej spłaty zobowiązania i wygaśnięcia hipoteki? W takim przypadku jedyną opcją pozostaje wytoczenie bankowi pozwu przed sądem w celu usunięcia wszelkich niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.

List mazalny a wygaśnięcie hipoteki – podsumowanie

Zakończenie hipoteki po spłacie pełnego zobowiązania daje właścicielowi nieruchomości możliwość usunięcia wpisu dotyczącego hipoteki z księgi wieczystej. Jednak aby to zrealizować w sądzie rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych, niezbędne jest posiadanie zgody wierzyciela hipotecznego, znanego jako list mazalny, który jednocześnie potwierdza uregulowanie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.

Większość banków zazwyczaj automatycznie generuje ten dokument po ostatniej spłaconej racie kredytu. Niemniej warto upewnić się w swoim banku, jakie procedury obowiązują w przypadku zwolnienia hipoteki, gdyż niektóre instytucje wymagają, aby kredytobiorcy złożyli pisemny wniosek o wystawienie zaświadczenia, które będzie potrzebne do formalności w księgach wieczystych.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse