Z tego artykułu dowiesz się:

Kredyt a intercyza

Kredyt a intercyza – jaki wpływ na zdolność kredytową ma rozdzielność majątkowa?

Intercyza umożliwia ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, co oznacza, że posiadają oni osobne majątki. Niemniej jednak, to nie wpływa automatycznie na odrzucenie ich wniosku o kredyt hipoteczny lub innego rodzaju zobowiązania przez bank. Proces kredytowania oraz oceny zdolności kredytowej męża i żony będzie jednak prowadzony nieco inaczej – każdego z osobna. Teraz przyjrzyjmy się temu bliżej.
Po zawarciu małżeństwa pomiędzy małżonkami automatycznie powstaje wspólność majątkowa, zgodnie z przepisami prawa. Oznacza to, że majątek staje się wspólny, chyba że małżonkowie wcześniej ustalą inaczej poprzez intercyzę, czyli akt notarialny o rozdzielności majątkowej. Jak wpływa intercyza na szanse małżonków na uzyskanie zobowiązania kredytowego? Czy może to ograniczyć ich zdolność kredytową?

Definicja intercyzy – jak wpływa na rozdzielność majątkową

Według polskiego prawa, po zawarciu małżeństwa małżonkowie automatycznie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i obowiązuje między nimi wspólność majątkowa. Choć standardowo wchodzą oni w ustrój ustawowej wspólności, istnieje możliwość wyboru innej opcji poprzez podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej, zwanej intercyzą.

Interesujące jest to, że intercyza i rozdzielność majątkowa nie są synonimami.

Rodzaje intercyzy

Sama nazwa „intercyza” oznacza umowę małżeńską sporządzaną przed notariuszem, która reguluje relacje majątkowe pomiędzy małżonkami. Nie musi ona jednak znosić wspólności ustawowej. Przy pomocy intercyzy można:

  • poszerzyć wspólność ustawową małżeńską,
  • ograniczyć wspólność ustawową,
  • wprowadzić rozdzielność majątkową.

Nie jest również wymagane, aby intercyza była podpisana przed ceremonią ślubną. Można to zrobić w dowolnym momencie.

Interesującym aspektem jest możliwość wprowadzenia rozdzielności majątkowej poprzez intercyzę, co oznacza zniesienie ustawowej wspólności małżeńskiej lub jej zapobieżenie. W takim przypadku każdy z małżonków posiada własny majątek i prawo do niezależnego nim zarządzania. Jednakże nie oznacza to, że mąż i żona nie mogą wspólnie nabywać np. mieszkania, domu czy samochodu, ani też nie mogą wspólnie ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku.

Polecamy także: Czy można wziąć kredyt bez ślubu? >>

Koszty związane z ustanowieniem rozdzielności majątkowej

Aby ustalić rozdzielność majątkową małżeńską, niezbędna jest wizyta w kancelarii notarialnej, gdyż umowa tego rodzaju wymaga aktu notarialnego dla zachowania swojej ważności.

Zawarcie takiej umowy wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w postaci taksy notarialnej, której wysokość jest ustalana indywidualnie z notariuszem, ale nie może przekroczyć maksymalnej stawki określonej dla umowy majątkowej małżeńskiej, obecnie wynoszącej 400 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Warto zaznaczyć, że ta kwota nie obejmuje podatku VAT w wysokości 23% oraz kosztów wydania aktu notarialnego.

Zdarza się, że tylko jeden z małżonków pragnie rozdzielenia majątkowego, a brak zgody drugiego może prowadzić do wprowadzenia rozdzielności za pomocą decyzji sądu. Aby to było możliwe, wniosek o rozdzielenie majątkowe musi być solidnie uzasadniony, na przykład na podstawie nałogów drugiego małżonka. Jeśli sąd orzeknie o rozdzieleniu majątkowym, będzie to rozdzielenie przymusowe, a nie wynikające z umowy.

Czy małżeństwo bez wspólnego majątku ogranicza możliwość uzyskania kredytu?

Osoby decydujące się na rozdzielność majątkową w małżeństwie mogą obawiać się, czy taka umowa nie utrudni im wzięcia kredytu. Istnieje zrozumiała korelacja pomiędzy intercyzą a zaciągnięciem zobowiązań finansowych.

Obawy te są uzasadnione, jednak nie oznacza to automatycznie, że bank odmówi udzielenia kredytu małżonkom, którzy podpisali umowę o rozdzielności majątkowej. Procedura ubiegania się o kredyt może być inna niż dla małżeństw posiadających wspólny majątek.

W przypadku intercyzy, gdy małżonkowie starają się o wspólny kredyt, bank będzie indywidualnie oceniał historię kredytową oraz zdolność kredytową obojga.

Dla par, w których jeden z partnerów ma niekorzystną sytuację finansową, np. z powodu zadłużenia, korzystne może być ustalenie rozdzielności majątkowej. W takiej sytuacji kredyt może zostać udzielony szybciej, niż gdyby małżonkowie posiadali wspólny majątek i ubiegali się o tę samą kwotę.

Rozdzielność majątkowa a zdolność kredytowa

Rozdzielność majątkowa ma istotne znaczenie w kontekście ubiegania się o kredyt. Procedury przyznawania kredytu hipotecznego różnią się, gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, a zdolność kredytowa jest oceniana osobno dla każdego z nich. W tej sytuacji każdy z małżonków może samodzielnie aplikować o kredyt, a bank podejmie decyzję na podstawie jego indywidualnej zdolności kredytowej, opartej na jego dochodach i wydatkach.

Aby uzyskać kredyt bankowy, małżonkowie z rozdzielnością majątkową muszą wykazać odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Zdolność ta będzie obliczana razem dla wniosku złożonego przez oboje małżonków, ale będzie wynikiem dwóch oddzielnych ocen zdolności każdej z osób.

Często małżonkowie mają wyższą zdolność kredytową, gdy składają wniosek razem, niż gdyby starali się o kredyt osobno, choć oczywiście zależy to od ich indywidualnych dochodów. W związku z tym podpisanie intercyzy może faktycznie w niektórych przypadkach obniżyć zdolność kredytową.

W sytuacji, gdy bank odmówi udzielenia kredytu małżonkom z powodu rozdzielności majątkowej, istnieje możliwość zniesienia tego stanu. Procedura ta polega na udaniu się do kancelarii notarialnej, przygotowaniu odpowiednich dokumentów przez notariusza oraz podpisaniu nowego aktu notarialnego przywracającego wspólność majątkową.

Wpływ Intercyzy na uzyskanie kredytu hipotecznego

Czy intercyza ma wpływ na możliwość uzyskania kredytu hipotecznego przez małżonków? Sytuacja, w której małżonkowie, którzy podpisali intercyzę, starają się wspólnie o kredyt hipoteczny, nie oznacza automatycznego wykluczenia ich jako potencjalnych kredytobiorców.

Brak wspólnego majątku nie jest przeszkodą w złożeniu wniosku o kredyt hipoteczny, a rozdzielność majątkowa między małżonkami nie musi stanowić realnej przeszkody w uzyskaniu takiego zobowiązania.

W rzeczywistości ustanowiona rozdzielność majątkowa może paradoksalnie ułatwić uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank może szybko wydać zgodę na kredyt, a małżonkowie mogą swobodnie ustalić warunki spłaty zobowiązania oraz podział odpowiedzialności za spłatę rat kapitałowo-odsetkowych zgodnie z proporcją ich osobistych majątków.

Kredyt Hipoteczny a rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa nie wyklucza małżonków z możliwości uzyskania kredytu hipotecznego. Kredyt taki może być udzielony obu małżonkom lub tylko jednemu z nich, w zależności od tego, kto składa wniosek. W przypadku rozdzielności majątkowej, małżonkowie mogą ustalić, w jakich proporcjach będą spłacać potencjalne zadłużenie. Może to oznaczać, że ten małżonek, który zarabia więcej i ma mniej zobowiązań, odpowiada za większą część raty.

W sytuacji rozdzielności majątkowej niekoniecznie oba małżonkowie muszą zaciągać kredyt hipoteczny. Mogą postanowić, że umowę podpisze tylko jeden z nich, zazwyczaj osoba o wyższej zdolności kredytowej i bez wątpliwości w historii kredytowej. W takim przypadku, tylko ta osoba będzie zobowiązana do samodzielnej spłaty rat z własnego majątku i formalnie będzie uznawana za właściciela nieruchomości.

Jeśli kredyt zostanie zaciągnięty wspólnie przez małżonków z rozdzielnością majątkową, konieczne jest szczegółowe ustalenie w banku warunków własności nieruchomości.

Więcej informacji: Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny >>

Intercyza a kredyt indywidualny

Dla niektórych par małżeńskich intercyza wydaje się być sposobem na ochronę majątku przed potencjalnymi długami współmałżonka, jednak rzeczywistość może być bardziej skomplikowana. W przypadku ustanowionej rozdzielności majątkowej w małżeństwie, kredyt zaciągnięty przez jednego z małżonków niekoniecznie będzie obciążał majątek osobisty drugiego małżonka, zwłaszcza że w takiej sytuacji nie jest wymagana zgoda drugiego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania.

Warto jednak pamiętać, że intercyza nie zapewnia ochrony przed długami małżonka, jeśli środki uzyskane z kredytu zostaną wykorzystane na bieżące potrzeby życia codziennego małżeństwa. W takim przypadku, mimo istnienia rozdzielności majątkowej, obydwoje małżonkowie ponoszą solidarną odpowiedzialność za spłatę zobowiązania, co w praktyce równoznaczne jest z pewnym ograniczeniem skuteczności rozdzielności majątkowej w kontekście zaciągniętego kredytu.

Rozdzielność majątkowa po zaciągnięciu kredytu – Co dalej?

Czasami zdarza się, że rozdzielność majątkowa jest ustalana dopiero po ślubie, co oznacza, że przez pewien czas po zawarciu małżeństwa obowiązuje wspólnota majątkowa. W takiej sytuacji małżonkowie mogą razem ubiegać się o kredyt i otrzymać go, będąc obydwojgiem stronami umowy. Jednakże z biegiem czasu mogą oni z różnych przyczyn zdecydować się na ustanowienie rozdzielności majątkowej po ślubie, i pod względem prawnym oraz formalnym nie ma niczego, co by im w tym przeszkodziło.

Jak jednak zmienia się relacja z bankiem po ustaleniu rozdzielności majątkowej po zaciągnięciu zobowiązania? Zmiana statusu majątkowego nie ma wpływu na zawartą umowę. Wobec tego małżonkowie nadal ponoszą wspólną odpowiedzialność za spłatę rat kredytu kapitałowo-odsetkowego.

Intercyza zawarta po ślubie spowoduje, że od momentu jej podpisania małżonkowie będą budowali osobisty majątek, jednakże majątek zgromadzony od czasu ślubu do podpisania notarialnej rozdzielności pozostaje wspólny, włącznie z kredytem wówczas zaciągniętym.

Przeczytaj także: Czy aby otrzymać kredyt, wymagana jest zgoda współmałżonka? >>

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse