Z tego artykułu dowiesz się:

Kredyt hipoteczny w małżeństwie

Kredyt hipoteczny w małżeństwie. Czy może go wziąć jedna osoba?

Decyzja o aplikowaniu na wspólny kredyt hipoteczny przez małżeństwo często prowadzi do korzystniejszych warunków finansowania. Banki uwzględniają wtedy dochody obu partnerów, co może skutkować lepszymi warunkami kredytowymi. Niemniej jednak, istnieją okoliczności, w których bardziej korzystne jest zaciągnięcie zobowiązania indywidualnie, bez udziału współmałżonka. Dlatego ważne jest zrozumienie, czy można samodzielnie zaciągnąć kredyt hipoteczny, czy konieczna jest współpraca z małżonkiem, oraz jakie są zalety i wady obu podejść.
Zazwyczaj preferowanym rozwiązaniem jest, gdy obydwoje małżonków bierze udział w zaciąganiu kredytu hipotecznego. Wspólne uwzględnienie dochodów zwiększa ich zdolność kredytową, co może przynieść korzystniejsze warunki finansowe niż w przypadku zobowiązania zaciągniętego przez jednego z partnerów. Jednakże, gdy jeden z małżonków nie jest aktywnym zawodowo lub ma wysokie zobowiązania, zdolność kredytowa może ulec istotnemu zmniejszeniu. W takiej sytuacji warto rozważyć wnioskowanie o kredyt samodzielnie. Jednak czy jest to możliwe?

Warunki otrzymywania kredytu hipotecznego dla małżeństw

Warto zacząć od wyjaśnienia, że małżeństwo i kredyt hipoteczny są powiązanymi pojęciami z punktu widzenia banków.

Zgodnie z polskim prawem, po formalnym zawarciu małżeństwa powstaje tzw. wspólność majątkowa, co oznacza, że wszystkie dochody oraz nabyte majątki, włącznie z nieruchomościami, stają się wspólnym majątkiem małżonków. Banki traktują małżeństwo z taką wspólnością jako jedną jednostkę finansową, która ma wspólne dochody oraz wydatki.

W związku z tym, jeśli jeden z małżonków składa wniosek o kredyt hipoteczny, a małżeństwo ma wspólność majątkową, bank może udzielić finansowania dla całego małżeństwa, które wspólnie będzie odpowiadać za spłatę zadłużenia. To korzystne dla banków, ponieważ wiąże się to z mniejszym ryzykiem.

Banki podchodzą różnie do obliczania zdolności kredytowej małżeństw przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Dochody obu osób są brane pod uwagę, co zwiększa zdolność kredytową małżeństwa i daje możliwość uzyskania większego kredytu niż przy wnioskowaniu o niego indywidualnie.

Z tego powodu zaciągnięcie kredytu hipotecznego przez małżeństwo jest potencjalnie prostsze i może wiązać się z korzystniejszymi warunkami finansowymi niż w przypadku samodzielnego wnioskowania o kredyt.

Czy wspólne ubieganie się małżeństwa o kredyt daje większe szanse?

Ogólnie rzecz biorąc, małżeństwo ma większe perspektywy na uzyskanie kredytu hipotecznego, jednak ostatecznie decydują indywidualne warunki każdego z kredytobiorców.

Teoretycznie, dzięki uwzględnieniu w aplikacji kredytowej dwóch źródeł dochodu, małżonkowie mają większą szansę na otrzymanie kredytu niż pojedyncza osoba starająca się o ten sam produkt bankowy. Warto jednak zauważyć, że banki przy ocenie zdolności kredytowej małżeństwa uwzględniają nie tylko ich łączne dochody, ale także wspólne wydatki, które mogą być znaczące, szczególnie w przypadku posiadania dzieci.

Dlatego zdarza się, że kredyt dla osoby samotnej o przeciętnych dochodach i bez zobowiązań jest łatwiejszy do uzyskania niż dla małżeństwa z dziećmi i wyższymi dochodami.

Szansę na uzyskanie kredytu przez małżeństwo determinuje również ich historia kredytowa. Jeśli małżonkowie mają już zaciągnięte inne pożyczki, ich aplikacja kredytowa może zostać odrzucona. Dodatkowo, indywidualne zobowiązania jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa mogą wpłynąć na obniżenie zdolności kredytowej małżeństwa.

Dlatego wspólne ubieganie się o kredyt hipoteczny nie zawsze gwarantuje jego uzyskanie, i istnieją sytuacje, w których lepiej jest ubiegać się o nie indywidualnie.

Kredyt hipoteczny na jednego z małżonków: Czy jest to wykonalne i korzystne?

Zasadniczo, aplikowanie na kredyt hipoteczny tylko przez jedną osobę w małżeństwie ma sens w szczególnych przypadkach, szczególnie gdy drugi małżonek nie posiada żadnych źródeł dochodu lub ma negatywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). W takich sytuacjach jego uczestnictwo w procesie aplikacyjnym znacząco obniża szanse na uzyskanie finansowania.

Problem ten często dotyczy małżeństw, gdzie jedna z osób nie pracuje, zajmując się domem i opieką nad dziećmi. W takiej sytuacji bardziej korzystnym rozwiązaniem może być zaciągnięcie kredytu hipotecznego wyłącznie na jednego z małżonków, zwłaszcza gdy ten ma wysokie zarobki.

Jednak czy jest możliwe, aby jeden z małżonków zaciągnął kredyt hipoteczny samodzielnie? Jeśli małżeństwo posiada wspólność majątkową, niestety nie jest to możliwe. Nawet gdy tylko jeden z małżonków składa wniosek o kredyt hipoteczny, bank traktuje go jako wniosek małżeństwa i analizuje sytuację finansową obojga małżonków.

Jedyną drogą do samodzielnego zaciągnięcia kredytu przez jednego z małżonków jest zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem. Tak zwana intercyza może zostać podpisana przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa. Aby była wiążąca i uwzględniona przez bank, musi zostać sporządzona przez notariusza.

Umowa o rozdzielności majątkowej sprawia, że zarówno żona, jak i mąż zachowują osobne prawa do swoich majątków. W takiej sytuacji mogą również indywidualnie zaciągać zobowiązania, na przykład aplikując o kredyt hipoteczny tylko na siebie. Jednak należy pamiętać, że intercyza oraz kredyt mają także inne konsekwencje – nieruchomość zakupiona na kredyt należeć będzie wyłącznie do małżonka, który został wymieniony w umowie kredytowej.

Kredyt hipoteczny, kiedy jeden z małżonków ma niekorzystną historię kredytową w BIK

Jedną z okoliczności, która może stworzyć problem dla małżeństwa przy wspólnym staraniu się o kredyt hipoteczny, jest negatywna historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) jednego z małżonków. To może wynikać na przykład z opóźnień w spłacie wcześniejszych pożyczek zaciągniętych przed zawarciem małżeństwa lub zaległości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Proces aplikowania o kredyt hipoteczny przez małżeństwo, gdy jeden z małżonków ma negatywne wpisy w BIK, może być bardzo trudny. W takiej sytuacji warto rozważyć umowę o rozdzielności majątkowej oraz składanie wniosku o finansowanie przez małżonka, który posiada dobrą historię kredytową. Czy bank sprawdza w takim przypadku historię kredytową współmałżonka? Nie, ponieważ udziela kredytu tylko jednej osobie, a nie całemu małżeństwu.

Kredyt hipoteczny, kiedy jeden z małżonków nie jest aktywny zawodowo

Małżeństwu będzie także trudniej aplikować o kredyt hipoteczny, gdy jedna z osób nie pracuje, na przykład z powodu opieki nad domem i dziećmi. W takiej sytuacji bank będzie musiał uwzględnić fakt, że jedyny dochód pochodzi od drugiego małżonka i musi pokryć koszty utrzymania całego gospodarstwa domowego.

Konieczność finansowego wspierania żony, jak to wynika z oczywistych powodów, obniży zdolność kredytową małżeństwa.

W tej sytuacji także warto rozważyć intercyzę i złożenie wniosku o kredyt wyłącznie przez męża, ale pod warunkiem, że mąż osiąga wystarczająco wysokie dochody, które umożliwiają mu samodzielne zaciągnięcie zobowiązania.

Sytuacja jest analogiczna, gdy to żona zarabia, a mąż jest na jej utrzymaniu.

Przeczytaj też: Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Czy jeden z małżonków może zaciągnąć kredyt hipoteczny bez wiedzy i zgody drugiego?

Jak już wcześniej wspomniano, gdy tylko jeden z małżonków składa wniosek o kredyt hipoteczny, a małżeństwo posiada wspólność majątkową, umowa kredytowa zostanie zawarta z obojgiem małżonków. W takiej sytuacji niemożliwe jest zaciągnięcie zobowiązania bez zgody i wiedzy drugiego małżonka.

Zgodnie z obowiązującym prawem, zgoda współmałżonka na kredyt jest konieczna, jeśli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. W przypadku pozostawania w małżeństwie, zazwyczaj konieczne będzie dostarczenie do banku zgody od współmałżonka na podpisanie ewentualnej umowy kredytowej.

Jednakże prawo nie nakłada na banki i inne instytucje kredytowe obowiązku żądania takiej zgody w przypadku zobowiązań dotyczących:

  • codziennych potrzeb życia rodzinnego,
  • zaspokajania typowych potrzeb rodziny,
  • prowadzenia zwykłej działalności zarobkowej.

Z tego powodu zgoda małżonka nie jest konieczna dla instytucji kredytowych, jeśli ubiega się o kredyt gotówkowy na niewielką kwotę, którego celem jest zwykle zaspokojenie typowych potrzeb rodzinnych, takich jak wakacje czy remont mieszkania.

Bank może udzielić kredytu bez zgody współmałżonka, nawet wbrew woli żony lub męża, ale może to wiązać się dla kredytobiorcy z pewnymi konsekwencjami prawno-finansowymi.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, bank w przypadku braku spłaty rat kredytu hipotecznego udzielonego współmałżonkowi bez zgody i wiedzy swojego partnera może dochodzić zaspokojenia roszczeń tylko z majątku osobistego dłużnika oraz jego wynagrodzenia za pracę oraz z korzyści uzyskanych z przedmiotów majątkowych, praw autorskich lub praw przysługujących twórcom.

W przypadku kredytów hipotecznych o dużych kwotach, które nie służą zaspokajaniu codziennych potrzeb życia rodzinnego, banki będą wymagały obopólnej zgody małżonków na zaciągnięcie zobowiązania. Jest to wymóg wynikający z art. 37 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Gdy osoba dokonuje czynności, która prowadzi do zbycia, obciążenia lub odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, w przypadku wspólności majątkowej będzie konieczna zgoda współmałżonka.

Jeśli kredyt nie zostanie spłacony na czas, zgoda ta może stać się podstawą do wszczęcia egzekucji z majątku wspólnego małżeństwa, w tym z wynagrodzenia obu stron.

Podsumowanie dotyczące kredytu hipotecznego w małżeństwie

Konieczne jest wspólne zaciągnięcie kredytu hipotecznego przez małżeństwo, jeśli posiadają oni wspólność majątkową. Taki krok jest również bardzo korzystny, pod warunkiem, że oba małżonkowie posiadają dochody oraz dobrą historię kredytową. Banki bowiem uwzględniają zarobki obojga małżonków, co zwiększa szanse na uzyskanie kredytu o wyższej kwocie i lepszych warunkach.

Jednak zdolność kredytowa małżeństwa może okazać się niewystarczająca do uzyskania finansowania, jeśli jeden z małżonków nie pracuje, nie posiada dochodów lub ma negatywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). W takich przypadkach warto rozważyć zawarcie intercyzy oraz złożenie wniosku o kredyt hipoteczny tylko przez jedną osobę.

W pozostałych sytuacjach, decyzję o tym, czy lepiej zaciągnąć kredyt hipoteczny samodzielnie czy wspólnie z małżonkiem, należy dokładnie przemyśleć. Zaciągnięcie tak dużego zobowiązania samodzielnie może być ryzykowne, ponieważ odpowiedzialność za spłatę spoczywa wyłącznie na jednej osobie.

Natomiast, biorąc kredyt hipoteczny w małżeństwie, obaj małżonkowie ponoszą odpowiedzialność za spłatę, co jest korzystniejsze z perspektywy banków i bardziej bezpieczne dla samych kredytobiorców.

Na koniec również może Cię zainteresować: Czy można dostać kredyt hipoteczny, spłacając kredyt gotówkowy?

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse