Opóźnienie w spłacie kredytu

Opóźnienie w spłacie kredytu. Co się stanie, jeśli spóźnię się z zapłaceniem raty?

Opóźnienie w spłacie kredytu może zdarzyć się każdemu np. z powodu przejściowych problemów finansowych lub zwykłego przeoczenia terminu płatności raty. Niestety nawet opóźnienie w spłacie kredytu 1 dzień jest naruszeniem warunków umowy. Jakie jednak konsekwencje grożą za opóźnienia w spłacie kredytu do 30 dni, a jakie przy większych zaległościach?

Nieistotne czy zaciągnąłeś kredyt gotówkowy czy hipoteczny, istotne jest, abyś regularnie spłacał zobowiązania zgodnie z harmonogramem, zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Niniejszy artykuł omówi konsekwencje nieuregulowania zobowiązań, obejmujące:

 • Reakcja banku na brak płatności – Bank będzie domagał się uregulowania zaległości, lecz oprócz tego mogą pojawić się także konsekwencje prawne i finansowe.
 • Terminy opóźnień w spłacie raty kredytu – Nawet niewielkie opóźnienia mogą prowadzić do negatywnych skutków.
 • Zapisy do Biura Informacji Kredytowej (BIK) – Wszystkie opóźnienia są rejestrowane, jednak ich wpływ na historię kredytową zależy od ich długości.
 • Sposoby unikania konsekwencji opóźnienia w spłacie kredytu – Kluczowy jest dialog z bankiem i jak najszybsze uregulowanie zadłużenia.

Przyczyny opóźnień w regulowaniu rat kredytowych mogą być różnorodne.

Niemniej jednak, do najczęstszych należą:

 1. Przeoczenie terminu płatności – zazwyczaj zdarza się to sporadycznie, na przykład z powodu rozproszenia uwagi lub nadmiaru obowiązków.
 2. Opóźniony przelew, który nie zdąży dotrzeć do banku na czas – wynika to często z sesji Elixir, co sprawia, że przelew wysłany wieczorem dochodzi do kredytodawcy dopiero następnego dnia.
 3. Ograniczony budżet domowy – dotyczy to głównie osób, które nie mają oszczędności, a opóźnienia w spłacie raty mogą być wynikiem np. opóźnionego wpływu wynagrodzenia na konto lub nagłego wydatku, który uniemożliwia pokrycie raty kredytowej.
 4. Nagły wzrost wysokości raty – szczególnie dotyczy to osób spłacających kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym, gdzie stopy procentowe mogą drastycznie wzrosnąć po podwyżce.
 5. Poważne problemy finansowe – mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak utrata pracy, poważna choroba lub nadmierny dług, wynikający z zaciągnięcia zbyt wielu kredytów i pożyczek.

Warto zauważyć, że w pierwszych dwóch przypadkach opóźnienie jest zwykle niezamierzone i trwa zazwyczaj maksymalnie kilka dni. Natomiast w pozostałych przypadkach przekroczenie terminu spłaty raty zazwyczaj jest świadomą decyzją kredytobiorcy, wynikającą z braku środków finansowych, i może trwać znacznie dłużej, nawet kilka tygodni.

Kliknij i sprawdź: Na czym polega automatyczna spłata kredytu i kiedy warto się na nią zdecydować?

Co należy zrobić w przypadku opóźnienia w spłacie raty kredytowej?

Jeśli zapomnisz o uregulowaniu raty, natychmiast ją ureguluj, aby uniknąć poważniejszych konsekwencji. Opóźnienie o kilka dni nie spowoduje znaczących problemów.

Natomiast, gdy już wiesz, że nie będziesz w stanie uregulować płatności w danym miesiącu i opóźnienie może przekroczyć 7 dni, sytuacja wymaga pilnego działania. W takiej sytuacji mogą pojawić się poważniejsze konsekwencje. Staraj się więc rozwiązać problem przed terminem spłaty raty. Możesz:

 • Złożyć wniosek do banku o przesunięcie terminu spłaty raty. Jeśli ta opcja nie jest dostępna w bankowości internetowej, zadzwoń na infolinię i zapytaj o możliwość przesunięcia terminu.
 • Skorzystać z tzw. wakacji kredytowych, jeśli przewidziane są w twojej umowie. Pozwalają one na zawieszenie spłaty rat na określony czas, nawet do 3 miesięcy.

W przypadku poważniejszych problemów finansowych, które mogą utrudnić terminową spłatę kilku kolejnych rat, skontaktuj się z bankiem. Poinformuj ich o swoich trudnościach i poproś o zmianę warunków kredytu poprzez restrukturyzację. Może to obejmować zmniejszenie wysokości rat poprzez wydłużenie okresu kredytowania.

Konsekwencje opóźnienia w spłacie kredytu

Zastanawiasz się, jakie będą skutki, gdy nie uregulujesz raty kredytowej? Należy zdawać sobie sprawę, że opóźnienie w spłacie kredytu pociąga za sobą pewne konsekwencje. Przede wszystkim oznacza to naliczanie karnej odsetek za opóźnienie, co skutkuje zwiększeniem całkowitego kosztu kredytu.

Dodatkowo, bank będzie starał się zmotywować do uregulowania zaległości. Spodziewaj się więc otrzymywania monitów, wezwań do zapłaty oraz podejmowania innych działań windykacyjnych. W sytuacji, gdy te działania nie przyniosą skutku, bank może skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika. To jednak nie wszystko, gdyż opóźnienie w spłacie kredytu zostanie zarejestrowane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), co negatywnie wpłynie na Twoją historię kredytową.

Główne konsekwencje opóźnienia w spłacie kredytu:

 • Jednodniowe opóźnienie w spłacie kredytu: bank przypomni Ci o płatności raty, np. wysyłając SMS-a.
 • Opóźnienie w spłacie kredytu powyżej 7 dni: bank może zacząć naliczać odsetki za opóźnienie oraz podejmować działania windykacyjne, a informacja o opóźnieniu zostanie przekazana do BIK.
 • Opóźnienie w spłacie kredytu powyżej 30 dni: otrzymasz oficjalne wezwanie do zapłaty, w którym bank określi ostateczny termin uregulowania zaległości oraz poinformuje o możliwości wypowiedzenia umowy kredytowej.
 • Opóźnienie w spłacie kredytu powyżej 2-3 miesięcy: w przypadku braku działań zmierzających do uregulowania zaległości, bank wypowie umowę kredytową i zażąda natychmiastowej spłaty całej kwoty kredytu; jeśli to nie przyniesie efektu, sprawa trafi do sądu, a następnie do komornika.

Skutki opóźnienia w spłacie kredytu

Kiedy zastanawiasz się nad tym, co się stanie w przypadku niespłacenia więcej niż jednej raty kredytu, warto zrozumieć, jakie kroki podejmie bank. Procedury windykacyjne różnią się między bankami i mogą zależeć od rodzaju kredytu, ale ogólna kolejność działań wygląda tak:

 1. Przypomnienia o płatnościach: Bank może kontaktować się z tobą telefonicznie, przesyłać SMS-y, e-maile lub listowne monity w celu przypomnienia o płatności.
 2. Naliczanie odsetek za opóźnienie: Bank będzie naliczać odsetki za każdy dzień opóźnienia.
 3. Wezwanie do zapłaty: W formie oficjalnego pisma bank wyznacza konkretny termin na uregulowanie zaległości (zazwyczaj minimum 14 dni roboczych) i informuje o konsekwencjach niewywiązania się z tego terminu. W dokumencie można również znaleźć informacje na temat możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.
 4. Inne działania windykacyjne: Bank lub zewnętrzna firma mogą podejmować działania, takie jak wizyty w miejscu zamieszkania kredytobiorcy.
 5. Wypowiedzenie umowy kredytu: Bank może wypowiedzieć umowę, zazwyczaj zgodnie z zapisami umowy kredytowej, np. po niespłaceniu 2 lub 3 rat kredytowych. Ustawowy okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, co jednocześnie oznacza termin na uregulowanie całej kwoty kredytu.
 6. Skierowanie sprawy do sądu: Bank może podjąć kroki sądowe w celu uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty.
 7. Egzekucja długu: Na tym etapie komornik zajmuje się egzekucją długu, mogąc zająć konto, wynagrodzenie dłużnika lub zlicytować składniki jego majątku, zwłaszcza w przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Warto wiedzieć!

Jeśli opóźnienie dotyczy kredytu hipotecznego, działania banku muszą uwzględniać obowiązujące przepisy. Zgodnie z nimi musi on przed wypowiedzeniem umowy kredytowej pozwolić kredytobiorcy na bezpłatną restrukturyzację zadłużenia. Jeśli nie jest ona możliwa ze względu na złą sytuację finansową, banki powinien dać kredytobiorcy czas 6 miesięcy na samodzielną sprzedaż nieruchomości.

Karne odsetki za opóźnienie w regulowaniu raty

Wysokość odsetków za ewentualne opóźnienia w spłacie kredytu powinna być uwzględniona w umowie kredytowej i nie może przewyższać ustalonej maksymalnej kwoty narzuconej przez prawo. Gdy umowa pożyczkowa lub kredytowa nie określa wysokości odsetków za opóźnienie w spłacie, przyjmuje się tzw. odsetki ustawowe.

Odsetki ustawowe za opóźnienie są obliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Natomiast górna granica odsetek za opóźnienie to dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

Od 5 października 2023 roku odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie kredytu wynoszą 11,25%, natomiast maksymalne odsetki za opóźnienie to 22,50%.

Czy nieuregulowana rata kredytowa skutkuje procedurą windykacyjną lub interwencją komornika?

Opóźnienie w spłacie kredytu prowadzi do powstania zadłużenia, co automatycznie inicjuje proces windykacyjny. Niemniej jednak, procedura ta składa się z kilku etapów, więc zanim dojdzie do interwencji komornika, trochę czasu upłynie.

Kiedy dokładnie grozi nam windykacja i postępowanie komornicze? Jak wspomniano wcześniej, każdy bank stosuje swoje procedury windykacyjne. Ogólnie jednak, kolejne kroki mają miejsce w następujących terminach:

 • Po 7 lub 14 dniach od terminu płatności raty: rozpoczyna się tzw. miękka windykacja, która ma na celu znalezienie polubownego rozwiązania problemu zadłużenia; może odbywać się zarówno drogą telefoniczną i korespondencyjną, jak i osobiście (w miejscu zamieszkania dłużnika).
 • Po około 60 lub 90 dniach od terminu płatności raty (czyli po braku uregulowania 2-3 rat kredytowych): umowa kredytowa może zostać wypowiedziana.
 • Po 30 dniach od wypowiedzenia umowy: sprawa może być przekazana do sądu.

Zanim bank zwróci się do komornika w sprawie niespłaconego kredytu, musi uzyskać prawomocny nakaz zapłaty. Średnio oczekiwanie na wydanie takiego nakazu przez sąd trwa 2-3 miesiące. Po otrzymaniu nakazu dłużnik ma dodatkowe 14 dni na uregulowanie długu lub złożenie zarzutów. Jeśli tego nie uczyni, nakaz może zostać przekazany komornikowi.

Pozostając w temacie: Spirala zadłużenia. Zobacz, jakie masz możliwości, by wyjść z długów

Jakie spóźnienia w spłacie kredytu są zapisywane w BIK?

Jednym z rezultatów opóźnienia w regulowaniu rat kredytowych jest ich rejestracja w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). To istotne, ponieważ tego rodzaju wpisy negatywnie wpływają na historię kredytową oraz obniżają scoring w BIK.

Opóźnienia w spłacie kredytu a BIK – co warto wiedzieć? Przede wszystkim istotne jest, że bank regularnie przekazuje do BIK informacje dotyczące spłaty zobowiązań przez kredytobiorców. Zazwyczaj dzieje się to raz w tygodniu, zaś BIK ma 7 dni na zarejestrowanie tych danych.

Przy uzyskiwaniu raportu z BIK zauważysz historię spłaty każdej raty kredytu wraz z następującymi informacjami:

 • Czy rata była regulowana zgodnie z terminem, czy też z opóźnieniem,
 • Ile dni wyniosło ewentualne opóźnienie w spłacie raty kredytowej.

BIK rejestruje nawet opóźnienia spłaty raty o 1 dzień. Warto jednak zauważyć, że opóźnienia do 30 dni nie mają tak dużego wpływu na historię kredytową.

Największy negatywny skutek mają opóźnienia przekraczające 60 dni, co znacząco obniża punktację. Dodatkowo, BIK ma prawo przetwarzać dane na ich temat przez 5 lat bez zgody kredytobiorcy. Oznacza to, że informacje o opóźnieniach będą widoczne nawet po spłacie całego kredytu.

Mniejsze opóźnienia, tj. te poniżej 60 dni, również będą widoczne w historii kredytowej po spłacie zobowiązania, jednak w części statystycznej, która nie wpływa na scoring. Można również usunąć wpisy na ich temat, rezygnując z zgody na przetwarzanie danych. Wystarczy napisać stosowne pismo do banku.

Jak uniknąć dalszych opóźnień w spłacie raty?

Sytuacja, w której występuje opóźnienie w spłacie kredytu, może spotkać każdego i nie powinna być powodem unikania kontaktu z bankiem. Zawsze warto podjąć próbę porozumienia. Doradcy bankowi są otwarci na rozmowy z klientami i mogą zaproponować różne rozwiązania w danej sytuacji.

Warto zgłosić opóźnienie w spłacie kredytu z wyprzedzeniem. Istnieje wówczas duża szansa, że będzie możliwość skorzystania z zawieszenia spłaty raty, a nawet kilku kolejnych rat, jeśli dany bank oferuje takie rozwiązanie. Wykorzystanie ewentualnych wakacji kredytowych może dać dodatkowy czas na uniknięcie dalszych opóźnień w spłacie raty.

Jaki jest limit opóźnienia w spłacie raty kredytowej? To już powinno być jasne

Czy wiesz, ile dni można się spóźnić z płatnością raty kredytowej? Opóźnienie do 7 dni zazwyczaj nie skutkuje jeszcze poważnymi konsekwencjami, chociaż zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Niemniej jednak, istnieje kilka istotnych aspektów, o których należy pamiętać:

 • Każde opóźnienie w spłacie kredytu stanowi naruszenie warunków umowy kredytowej.
 • Należy unikać opóźnień przekraczających 7-14 dni, ponieważ mogą one skutkować naliczeniem odsetek karnych oraz podjęciem przez bank procedur windykacyjnych.
 • Opóźnienie w spłacie kredytu przekraczające 60 dni niesie za sobą najpoważniejsze konsekwencje, takie jak wypowiedzenie umowy, przekazanie sprawy do sądu i komornika, a także znaczące obniżenie punktacji w BIK, co może utrudnić uzyskanie kolejnego kredytu.

Ważne jest również, aby w przypadku trudności z terminową spłatą rat kredytowych, jak najszybciej skontaktować się z bankiem, który może zaoferować różne rozwiązania pomagające w uregulowaniu zobowiązań.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse