Z tego artykułu dowiesz się:

Podział majątku po rozwodzie – co trzeba wiedzieć?

Czy podział majątku po rozwodzie należy rozpatrywać oddzielnie? Co to jest majątek wspólny, a czym odrębna własność męża i żony? W jaki sposób dobry prawnik może pomóc Ci w dystrybucji Twoich aktywów?

Podział majątku po rozwodzie

Rozwód a podział majątku wspólnego

Rozwód to koniec małżeństwa. Jednak nie zawsze kończy to wszystko między byłymi małżonkami. Niejednokrotnie są to rzeczy wspólne – dom, mieszkanie, miejsce na wakacje, firma, samochód, konto bankowe i pożyczka. W wyroku rozwodowym sąd co do zasady nie dokonuje podziału majątku, ponieważ postępowanie jest zbyt rozległe i skomplikowane. Zgodnie z art. Zgodnie z art. 30 ustawy o rodzinie i opiece sąd może w orzeczeniu rozwodowym na wniosek jednego z małżonków dokonać podziału majątku wspólnego, o ile nie spowoduje to nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu. Konwencja jest jednak taka, że ​​podział majątku po rozwodzie musi być zaaranżowany oddzielnie.

Majątki w małżeństwie

Zasadniczo w małżeństwie istnieją trzy sukcesje:

  • majątek wspólny,
  • majątek osobisty męża,
  • majątek osobisty żony.

Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby przyszły małżonek nie zmieniał przepisów ustawowych umową podpisaną przed notariuszem. Taką umowę można zawrzeć również w małżeństwie. Odrębną własnością każdego z małżonków jest to, co każda osoba zgromadziła przed zawarciem małżeństwa oraz co nabyła w trakcie małżeństwa poprzez dziedziczenie i darowiznę (chyba że darczyńca postanowi inaczej. ).

Wszystkie przedmioty zakupione przez parę po ślubie i osiągane przez nich dochody zaliczane są do majątku wspólnego, chyba że uzgodnią inaczej (takie zastrzeżenie musi być wyraźnie określone w umowie – np. w umowie kupna mieszkania), oświadczenie małżonka przejdzie do majątku osobistego żony, za zgodą męża). Majątek wspólny to określona rzecz, która nie może być podzielona w ustawowym terminie majątkiem wspólnym, a małżonkowie nie mogą samodzielnie rozporządzać żadną częścią majątku wspólnego bez zgody drugiej strony. Przyjmuje się, że udziały w majątku wspólnym są równe, ale w szczególnych przypadkach, gdy wkład małżonków do majątku wspólnego jest duży i nieproporcjonalny, może być wymagane ustalenie nierównego udziału w tym majątku (Ustawa o rodzinie i opiece, par. 43).

Rozdzielność majątkowa

Ustrój prawny majątku małżeńskiego może ulec zmianie. Jest to dozwolone zarówno na podstawie umowy podpisanej przed notariuszem, jak i w trakcie postępowania sądowego. Ustalenie separacji w postępowaniu sądowym zostało opisane w osobnym artykule, tutaj omówimy zmianę formy umowy – w obecności notariusza. Ustrój majątkowy w małżeństwie zmienia się wraz z zawarciem umowy małżeńskiej w formie aktu notarialnego. Umowa ta mogłaby całkowicie wykluczyć prawną współwłasność – byłby to podział majątku, który, jeśli został zawarty przed zawarciem małżeństwa, jest powszechnie określany jako seks. Wówczas, bez współwłasności, każdy z małżonków ma własne dochody oraz wszystko co posiada i nie potrzebuje na te czynności zgody drugiego małżonka.

Wspólność rozszerzona

Umowy notarialne mogą również poszerzyć środowisko prawnicze. Zgodnie z prawem, czyli bez zmian w umowie, elementy są w pełni wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w tym spadki, darowizny, odszkodowanie, prawa autorskie, nagrody za osobiste osiągnięcia). Jeśli małżonkowie mają taki testament, mogą ustawowo rozszerzyć wspólnotę, czyli postanowić, że od teraz majątek wspólny będzie obejmował więcej niż wymaga tego prawo.

Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Specjalne zasady regulują współwłasność. Nie można domagać się jego podziału, dopóki istnieje wspólnota statutowa. Jednak podział majątku w małżeństwie jest dzielony dopiero po rozwodzie. Oczywiście po ogłoszeniu rozwodu samo małżeństwo i obowiązująca w nim wspólnota ustawowa przestają istnieć. Nie należy jednak zapominać, że umowy o podział majątku można zawrzeć w dowolnym momencie małżeństwa. W tym momencie kończy się prawna współwłasność i wszystko we współwłasności małżonków staje się ich współwłasnością w częściach (domyślnie po połowie każdego z małżonków). Z finansowego punktu widzenia ma zatem taki sam skutek jak po rozwodzie. Od chwili podpisania każdy z małżonków ma swój majątek bez zgody drugiego małżonka. Wtedy można również podzielić majątek wspólny.

Jak podzielić majątek wspólny?

Jeśli nie mamy już wspólnoty prawnej, z powodu umowy o rozwód lub separację, możemy podzielić majątek wspólny. Podział, który obejmował zniesienie współwłasności, powstał przez to, że mąż i żona wspólnie nabyli inne prawa i rzeczy. Podziału można dokonać polubownie na podstawie umowy podpisanej przed notariuszem, a jeżeli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, konieczny będzie proces sądowy podziału majątku.

Niezależnie od trybu, strony muszą również zastanowić się, w jaki sposób chcą dokonać podziału majątku, co znajduje odzwierciedlenie w treści wniosku o podział lub pisemnej umowy o podział. Istnieje kilka sposobów na pozbycie się współwłasności:

  • można przyporządkować każdemu z małżonków poszczególne rzeczy, których każde z nich staje się jedynym właścicielem (przykład: mąż zostaje właścicielem domu a żona zostaje właścicielką mieszkania, zaś gotówka dzielona jest po połowie),
  • można postanowić, że jedno z małżonków otrzymuje na wyłączność jakiś składnik majątku, ale musi spłacić drugiego (przykład: żona zostaje wyłączną właścicielką domu ale ma obowiązek zapłacić mężowi połowę wartości),
  • można wreszcie sprzedać wszystko i podzielić się uzyskanymi pieniędzmi.

W praktyce najczęściej spotykanymi formami płatności są pierwsza umowa i poprzednia druga umowa, umowy te są często duże i złożone, zwłaszcza jeśli jest wiele elementów, sposobów płatności uzgodnionych (rata, odroczony termin płatności), a także jeśli małżonkowie mają wspólne pożyczki. Pożyczki zaciągnięte wspólnie i jak je rozwiązać – ten problem został omówiony w osobnym artykule. Pomoc pełnomocnika przy podziale majątku z pewnością usprawni i ułatwi załatwienie sprawy – profesjonalny pełnomocnik nie uczestniczy w negocjacjach, co pozwala na ustalenie zasad Sprawnego podziału i przygotowanie wniosku o udostępnienie umowy lub projektu. Przedstawiciele często rozmawiają ze sobą bez osobistego zaangażowania stron, co w niektórych sytuacjach jest dużą zaletą dla klientów. Prawnik wytłumaczy klientowi jakie są jego możliwości, jakie działania naprawdę zadziałają, zaproponuje różne wersje przegród, z których klient sam wybierze to, co jest dla niego odpowiednie.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse