Z tego artykułu dowiesz się:

Pozwolenie na budowę — kiedy konieczne, a kiedy nie?

W 2020 roku następują rewolucyjne zmiany w przepisach. Nowelizacja ustawy znacznie ułatwiła i przyspieszyła proces inwestycyjno-budowlany, wprowadzając dłuższą listę zwolnień z pozwolenia na budowę. Jak uzyskać pozwolenie zgodnie z obowiązującym prawem i kiedy jej potrzebuję?

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę — czym jest oraz co trzeba spełnić, aby je uzyskać?

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna niezbędna w przypadku zamiaru rozpoczęcia przedsięwzięcia budowlanego, tj. budowy, przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego innego niż wymienione w art. Artykuły 29 – 31 ustawy Prawo budowlane.

Planując inwestycję obejmującą wiele obiektów budowlanych, pozwolenie może dotyczyć wybranego obiektu lub grupy obiektów. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie planu zagospodarowania działki lub terenu.

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy wypełnić wniosek o pozwolenie na budowę, urzędowy formularz znajdujący się w Starostwie lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu. Ważnym udogodnieniem może być możliwość pobierania formularzy ze stron internetowych tych agencji. Wniosek musi zawierać informacje o inwestorze, rodzaju planowanej inwestycji i jej adresie oraz dołączyć wymagane dokumenty.

Są nimi:

 • Cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz zagospodarowania działki lub terenu wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub ich kopiami,
 • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagana z uwagi na to, że dla obszaru na którym maja być wykonywane prace budowlane nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich,
 • Warunki techniczne dostawy mediów.

Pozwolenia na budowę wydawane są w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku.

Kiedy potrzebuję pozwolenia na budowę?

Po zmianie Prawa Budowlanego zgodnie z art. 28 Prace budowlane można rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę, z wyjątkiem uregulowanych zmian z zakresu art. 29-31. Artykuł 29 określa, jakie prace można wykonać bez pozwolenia na budowę.

Inwestycje te obejmują m.in.:

 • Wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści sie się w obrębie działki,
 • Sieci i przyłącza (elektroenergetyczne o napięciu nieprzekraczającym 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa, cieplne),
 • Wolnostojące budynki stacji transformatorowych i kontenerowych, których powierzchnia nie przekracza 35m2,
 • Obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, uzupełniające zabudowę zagrodową w granicach działki siedliskowej,
 • Płyty obornika, zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę, a także oczyszczalnie ścieków, których wydajność nie przekracza 7,50 m3 na dobę,
 • Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
 • Silosy nie wyższe niż 7 m o pojemności do 30 m3, a także silosy na kiszonkę,
 • Tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. Termin rozbiórki zawarty jest w zgłoszeniu, lecz nie może przekraczać 180 dni od dnia rozpoczęcia prac budowlanych,
 • Pomosty o długości nieprzekraczającej 25 m oraz wysokości do 2,5 m od dna akwenu,
 • Ustawianie zbiorników na gaz płynny przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przy czym pojemność pojedynczego zbiornika nie może przekraczać 7 m3,
 • Kanalizacja kablowa,
 • Zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich, a także zatoki parkingowe znajdujące się w ich obrębie,
 • Obiekty budowlane przeznaczonych do wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,
 • Obiekty budowlane piętrzące wodę oraz upustowe, w przypadku których wysokość piętrzenia nie przekracza 1m z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych, obszarów parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i ich otulin,
 • Wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, garaże,
 • Wiaty, przydomowe ganki i oranżerie, o powierzchni do 35 m2 z zastrzeżeniem, że liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, a także tarasy naziemne o powierzchni do 35 m2,
 • obiekty rekreacji indywidualnej do 35 m2 z zastrzeżeniem, że liczba tych obiektów nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35 m2, które stanowią zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, a także gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, wykorzystywanych na cele gospodarki leśnej,
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowane na obszarze Natura 2000,
 • Boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe i bieżnie służące do rekreacji,
 • Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
 • Kanały technologiczne, stacje ładowania,
 • Niecki dezynfekcyjne,
 • Naziemne zbiorniki do przechowywania paliw płynnych klasy III o pojemności do 5 m3 przeznaczone na potrzeby własne,
 • Podbudowa nadziemna dla telekomunikacyjnych linii kablowych,
 • Obiekty małej architektury usytuowane w miejscach publicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przebudowa domów jednorodzinnych nie wymaga pozwoleń i oświadczeń. Prawo to dotyczy nie tylko elementów konstrukcyjnych i przegród budynku.

Dom bez pozwolenia na budowę – Plusy i minusy

Teoretycznie bez przeszkód możemy budować domy jednorodzinne. W praktyce jest jednak trochę inaczej. Mimo istniejących udogodnień, wielu inwestorów wciąż stara się o pozwolenie na budowę.

Głównym powodem jest nieprzewidywalność inwestycji. Czasami projekty wymagają dużych zmian, a gdy dom jest budowany bez pozwolenia, trzeba złożyć wniosek, który wstrzyma budowę. Kontynuację robót można uznać za pozwolenie na budowę. Gdy mamy pozwolenie, sprawa jest o wiele prostsza, wystarczy złożyć alternatywny projekt budowlano-budowlany i czekać na decyzję.

Co to jest nielegalna budowa i jakie są kary?

Nieautoryzowana budowa ma miejsce, gdy inwestor decyduje się na inwestycję bez uzyskania wymaganych pozwoleń lub zgłoszenia. Jest to czyn kryminalny i może podlegać sankcjom karnym i administracyjnym. Zgodnie z ustawą o budownictwie, osoby wykonujące prace budowlane bez odpowiedniego zezwolenia zostaną ukarane grzywną.

W przypadku ujawnienia nieautoryzowanej budowy, nadzór budowlany zazwyczaj zleca rozbiórkę budynku bez pozwolenia, na koszt inwestora. Jednak w pewnych okolicznościach mamy prawo zalegalizować inwestycję. Dzieje się tak, gdy budynek bez pozwolenia spełnia kryteria zagospodarowania przestrzennego, a jego lokalizacja jest prawidłowa. W takim przypadku obowiązuje opłata uwierzytelniająca, której wysokość zależy od kategorii obiektu. Dla domów jednorodzinnych aktualna opłata legalizacyjna wynosi 10 000 zł.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse