Z tego artykułu dowiesz się:

Szybki wpis do księgi wieczystej załatwi notariusz

Z dniem 1 lipca 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece Art. 25.1.2 oraz przepisach z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw, uruchomiło program pozwalający na automatyczne wprowadzanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych. Uprawnienia do wprowadzania wniosków o wpis do ksiąg wieczystych w formie elektronicznej otrzymały trzy podmioty, tj. notariusze, komornicy sądowi i naczelnicy urzędów skarbowych.

Szacuje się, że wskazana grupa składa ok. 80% wszystkich wniosków wieczystoksięgowych.

Zalety i wady e-usługi w zakresie elektronicznego wpisu

Zgodnie z ustawą Kodeksu Postępowania Cywilnego Art. 626. § 1. notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego, działający jako administracyjny organ egzekucyjny, składają wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – za pomocą specjalnej aplikacji.

Za chwilę skutecznego złożenia wniosku przez wskazane podmioty uważa się chwilę rejestracji wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych. Wzmianka o wniosku zamieszczana jest automatycznie w odpowiednim dziale księgi wieczystej.

Wprowadzona do księgi wieczystej wzmianka wywołuje skutki określone w Art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym:

W celu bezpieczeństwa, składane przez notariuszy, komorników oraz naczelników urzędów skarbowych wnioski opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Certyfikat wydawany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Możliwość elektronicznego wpisu przez notariuszy, komorników sądowych oraz naczelników urzędów skarbowych znacznie poprawia bezpieczeństwo obrotu prawnego nieruchomościami.

Dotychczas notariusz miał obowiązek przekazać sądowi wniosek o wpis w księdze wieczystej w ciągu 3 dni od dokonania czynności. W praktyce zmiana była nanoszona po kilku, a nawet kilkunastu dniach. Czas ”opóźnienia” wpisu mógł być wykorzystywany przez nieuczciwych sprzedających nieruchomość np. do ponownego jej zbycia.

Osoba (notariusz, naczelnik urzędu skarbowego, komornik) sporządzająca wniosek w formie elektronicznej ma obowiązek w okresie trzech dni od dnia złożenia wniosku, dołączenia do niego dokumentów, na podstawie których wniosek został sporządzony.

Niedogodnością elektronicznych wniosków o wpis będzie konieczność udania się do sądu w przypadku ewentualnego stwierdzenia błędu we wniosku. Czynności tej nie będzie mógł przeprowadzić pracownik sądu, a jedynie osoba będąca stroną notarialną lub wierzyciel za wyjątkiem wniosku o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie tego wniosku ze zbioru dokumentów.

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe przewiduje zawiadomienie strony o wniesionych zmianach w księdze wieczystej za pośrednictwem wskazanego konta.

W przypadku wskazania danych na koncie uniemożliwiających skuteczne zawiadomienie strony o zmianach, zawiadomienie zostanie przekazane drogą tradycyjną.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse