Z tego artykułu dowiesz się:

Wpis do księgi wieczystej – co oznacza i jak go dokonać?

Czynność „wpis do księgi wieczystej” reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Rozdział 6, Postępowanie wieczystoksięgowe oraz ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

Jakie sytuacje prawne wymuszają obowiązek złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej?

Obowiązek złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ciąży na właścicielu nieruchomości w sytuacji:

 • uaktualnienia istniejącej księgi wieczystej,
 • nabycia spadku,
 • nabycia nieruchomości (wniosek o dołączenie nieruchomości do istniejącej księgi wieczystej),
 • podziału nieruchomości,
 • zamknięcia księgi wieczystej,
 • ustanowienie służebności przesyłu bądź służebności drogi koniecznej,
 • ustanowienie hipoteki,
 • sprostowanie księgi wieczystej,
 • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kto dokonuje wpisu do księgi wieczystej?

W wielu z powyższych przypadków, wpisu do księgi wieczystej może dokonać notariusz już tego samego dnia, co czynność notarialna.

W reszcie przypadków wpisu do księgi wieczystej dokonuje sąd wieczystoksięgowy w osobie sędziego lub referendarza sądowego w postępowaniu nieprocesowym na podstawie złożonych wniosków, wyjątkowo tylko z urzędu.

Wpis do księgi jest specyficzną formą orzeczenia sądowego i jako taki podlega kontroli instancyjnej: od wpisu oraz oddalenia wniosku o wpis zarówno wnioskodawcy jak i uczestnikom postępowania wieczystoksięgowego służy apelacja do sądu okręgowego lub skarga na orzeczenie referendarza (do sądu rejonowego, w którym ten referendarz orzeka).

Przy każdej księdze wieczystej są prowadzone akta, gdzie składa się wszystkie dokumenty i pisma, które były podstawą wpisów w księdze. Akta nie są objęte zasadą pełnej jawności.

Kto może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Wniosek o wpis do ksiąg wieczystych składa właściciel nieruchomości (osoba na rzecz, której wpis ma nastąpić) bądź osoba, której prawo winno zostać ujawnione w księdze wieczystej, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Art. 35 ust. 1 (DZ.U. 1982 Nr 19 poz. 147 z późn. zm.) stanowi, że właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie złożyć wniosek o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej.

W przypadku odbioru spadku, sąd po stwierdzeniu, że w skład spadku wchodzi nieruchomość, niezwłocznie informuje o tym fakcie Sąd Ksiąg Wieczystych.

Sąd Ksiąg Wieczystych wprowadził ostrzeżenie przy badaniu księgi wieczystej i stwierdził, że dane w księdze wieczystej nie zgadzają się z rzeczywistością. Ostrzeżenia wysyłane są również do właścicieli.

Sąd Ksiąg Wieczystych wpisując ostrzeżenie do księgi wieczystej, poinformował również właściciela o obowiązku ujawnienia spadku w księdze wieczystej. Właściciele nieruchomości powinni złożyć stosowny wniosek o księgę wieczystą w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia z Sądu Ksiąg Wieczystych. Jeżeli właściciel nie złoży wniosku w terminie, sąd może nałożyć na niego karę pieniężną.

Od lipca 2016 r. wpis do księgi wieczystej może być również dokonany przez notariusza.

W jaki sposób winien być składany wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Wniosek o wpis składa się na piśmie do Sądu Ksiąg Wieczystych na urzędowym formularzu wpisu KW. Formularze te są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Sądzie Rejonowym, Ksiądz Wieczystych.

Ścieżka dostępu do formularza na stronie internetowej Departamentu Sprawiedliwości jest następująca. Będąc w zakładce „Księgi rachunkowe” kliknij na wniosek „Księga wieczysta” i zostaniesz przeniesiony do „Wniosku do Sądu Rejonowego o prowadzenie księgi wieczystej w systemie informatycznym”.

Po wybraniu odpowiedniej formy jesteśmy gotowi do druku.

Po wypełnieniu formularza w kasie sądowej pobieramy odpowiednią opłatę w oparciu o taryfę ustaloną dla danego rodzaju wpisu.

Wypełnione formularze są sprawdzane przez pracowników sądu.

W przypadku wątpliwości lub niejasności przy wypełnianiu formularza możemy skorzystać z pomocy pracowników sądu.

Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej została określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Opłaty za dokonanie wpisu do księgi wieczystej

 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalnej do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.
 3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych, niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Dokumenty wymagane do dokonania wpisu w KW

W celu wpisu do księgi wieczystej do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Takimi dokumentami mogą być orzeczenia sądowe, dokumenty potwierdzające dokonanie legalnych transakcji – np. akty notarialne, decyzje administracyjne np. wywłaszczenia.

W wyjątkowych przypadkach do wejścia w ograniczone prawo rzeczowe wystarczy oświadczenie właściciela stwierdzające takie prawo.

W przypadku dostępu do praw indywidualnych lub roszczeń – dokumentem stanowiącym podstawę dostępu może być oświadczenie właściciela o zamiarze ustalenia prawa lub wyrażenie zgody na udostępnienie roszczenia. Potrzebujesz umowy z podpisem właściciela poświadczonym przez notariusza.

Kontrola sądu podczas wpisu do KW

Podczas postępowania nieprocesowego sąd dokonuje kontroli treści wniosków, treści i formy dołączonych dokumentów oraz kontroli samej księgi wieczystej. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy księgą wieczystą, a dokumentem stanowiącym podstawę wpisu, sąd nie może dokonać wpisu.

Jeżeli kontrola przebiegnie pomyślnie sąd dokonuje wpisu do księgi wieczystej. Nie jest przy tym wydawane odrębne postanowienie. Z chwilą złożenia podpisu, wpis staje się jednocześnie orzeczeniem sądu. Następnie sąd zawiadamia wnioskodawcę o dokonaniu wpisu.

Obecnie projektowanie i dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych prowadzone jest w systemie informatycznym. Odbywa się ono za pomocą systemu wpisów do ksiąg wieczystych (SWKW), który jest jednym z podsystemów systemu informatycznego „Nowa księga wieczysta”.

Drugim podsystemem jest „Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych”.

Wpisu do ksiąg w systemie informatycznym dokonuje sąd w rubrykach, podrubrykach, polach.

Wytyczne w sprawie wpisów do ksiąg wieczystych w systemie informatycznym zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1411).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse