Z tego artykułu dowiesz się:

Jak uzyskać wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej?

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej to podstawowe dokumenty służące do oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej zawierają wszelkie dane identyfikujące nieruchomość oraz jej właściciela.

Kiedy potrzebny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej

Dokumenty „Wypis z rejestru gruntów” oraz „Wyrys z mapy ewidencyjnej” są niezbędne m.in. przy zakładaniu księgi wieczystej. Mówi o tym Art. 26.1. Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, którego treść brzmi:

„Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości”.

Przy czym należy pamiętać, że zgodnie z Art. 25 Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości przez pojęcie „kataster nieruchomości” należy rozumieć ewidencję gruntów.

Z potrzebą pozyskania „Wypisu z rejestru gruntów i budynków” oraz „Wyrysu z mapy ewidencyjnej nieruchomości” spotkamy się także w przypadku konieczności podziału, scalenia, zamiany czy zbycia (sprzedaży) nieruchomości.

Charakterystyka dokumentu „Wypis z rejestru gruntów”

W części pierwszej dokumentu – Wypisu z rejestru gruntów znajdują się informacje dotyczące nazwy organu wydającego wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Następnie po jego prawej stronie znajdujemy dane określające położenie nieruchomości, dla której sporządzony jest wypis z rejestru gruntów, a więc:

 1. Nazwę województwa.
 2. Nazwę powiatu.
 3. Nazwę jednostki ewidencyjnej, która stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku, gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta – również w granicach administracyjnych miasta. W miastach, w których utworzone zostały dzielnice jako jednostki pomocnicze gminy, jednostką ewidencyjną może być obszar dzielnicy lub kilku sąsiadujących ze sobą dzielnic.
 4. Nazwę obrębu ewidencyjnego oraz miejscowości, w obszarze której znajduje się nieruchomość.

Poniżej tych danych ustawodawca wprowadził rubrykę zawierającą dane właściciela nieruchomości. Dane te obejmują nazwisko i imię właściciela nieruchomości, jak również jego PESEL.

Pod danymi właściciela znajdujemy informacje określające nieruchomość. Są to:

 1. Nr arkusza mapy, na której znajduje się nieruchomość.
 2. Numer działki ewidencyjnej.
 3. Położenie gruntów.
 4. Opis użytku gruntowego.
 5. Symbol użytku oraz powierzchnię użytku w ha.

Ostatnia rubryka opisu nieruchomości zawiera numer księgi wieczystej lub oznaczenie dokumentu (w przypadku braku księgi wieczystej).

Rejestr budynków zawiera także informacje określające:

 1. Właścicieli budynków oraz ich udziały w prawie własności.
 2. Trwałych zarządców budynków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie.
 3. Oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów związanych z poszczególnymi budynkami.

W zależności od potrzeb wnioskującego o udostępnienie dokumentu, wypis z rejestru gruntów bądź wypis z rejestru budynków opatrzony zostaje klauzulą o treści „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, bądź „Dokument niniejszy jest przeznaczony do celów prawnych”.

Uwierzytelnienie „Wypisu z rejestru gruntów” i Wyrysu z mapy ewidencyjnej” podpisem przedstawiciela organu wydającego dokument, jak również umieszczenie na tym dokumencie stosownej klauzuli o treści ”Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” nadaje dokumentowi charakter urzędowy.

Kto wydaje wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej są danymi ewidencyjnymi, generowanymi z systemu teleinformatycznego bazy danych obejmujących m.in. ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości).

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dokumenty: „Wypis z rejestru gruntów” oraz „Wyrys z mapy ewidencyjnej” są udostępniane na wniosek, przez starostę powiatu, w obszarze którego położona jest nieruchomość, której dotyczy wniosek (Art. 24).

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków należy zatem do obowiązku starosty powiatowego. Starosta ma obowiązek utrzymania ewidencji gruntów i budynków:

 • w stanie aktualności,
 • w stanie zgodności z dostępnymi dokumentami i materiałami źródłowymi,

a także ochronę danych ewidencyjnych przed ich:

 • utartą bądź zniszczeniem,
 • niepożądaną modyfikacją,
 • nieuprawnionym dostępem,
 • nieuprawnionym ujawnieniem.

Kto może się ubiegać o wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej

Zgodnie z Art. 24 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, wypis z rejestru gruntów zawierający w swej treści pełne dane właścicieli nieruchomości, tj. ich nazwiska, numery PESEL oraz numery ksiąg wieczystych, może zostać wydany przez starostę za odpłatnością, na żądanie:

 1. właścicieli gruntów oraz osób i jednostek władających gruntami i budynkami,
 2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
 3. operatorów sieci w rozumieniu Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118);

Natomiast w przypadku ubiegania się o wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej innych podmiotów niż wymienione w pkt. 1-3, wskazane jest, aby podmioty te wykazały interes prawny w tym zakresie. Przy czym, uzasadnienie interesu prawnego powinno wynikać wprost z przepisu prawa oraz powinno być uwiarygodnione dokumentami.

Gdzie i jak należy złożyć wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej

Wniosek o wydanie „Wypisu z rejestru gruntów” oraz „Wyrysu z mapy ewidencyjnej” należy złożyć w Starostwie Powiatowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, a w przypadku dużych miast urzędujących na prawach powiatu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej bądź w wydziałach Geodezji i Katastru Nieruchomościami.

Wniosek o udostępnienie w/w dokumentów można złożyć na stosownym formularzu, dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej bądź w przypadku „odwiedzin” urzędu wniosek o udostępnienie danych z katastru nieruchomości można pobrać u pracownika ośrodka. Formularz można pobrać również ze strony Obywatel.gov.pl – POBIERZ.

Należy pamiętać, że wniosek o wydanie wskazanych dokumentów zostanie rozpatrzony przez starostę pozytywnie tylko wówczas, gdy składającym wniosek będzie właściciel bądź władający nieruchomością oraz organ administracji publicznej bądź niepublicznej realizujący zadania publiczne związane z wnioskowanymi gruntami jak i operator sieci elektroenergetycznej.

W pozostałych przypadkach wnioskujący o wydanie omawianych dokumentów musi wykazać interes prawny w dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem.

Koszty związane z pozyskaniem dokumentów „Wypis z rejestru gruntów” i Wyrys z mapy ewidencyjnej”

Koszty wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego zostały ujęte w Załączniku do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w Tabeli nr 11, i przedstawiają się następująco:

Nazwa dokumentuKoszt
Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego40,00 zł
Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego50,00 zł
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego24,00 zł
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego30,00 zł
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego140,00 zł
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego150,00 zł
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego105,00 zł
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego110,00 zł
Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego 25,00 zł
Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego30,00 zł
 Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego15,00 zł
Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego20,00 zł
 Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących, jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) za każdą działkę ewidencyjną 15,00 zł

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie dokumentu

W zależności od obłożenia urzędu wnioskami o wydanie „Wypisu z rejestru gruntów „oraz „Wyrysu z mapy ewidencyjnej”, czas oczekiwania na otrzymanie w/w dokumentów wynosi od 2 do 7 dni.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty – Załącznik nr 4 – Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse