Odpis z księgi wieczystej – jak najszybciej uzyskać?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Art. 2, księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Zasada ta jest kamieniem węgielnym formalnej jawności ksiąg wieczystych. Księgi wieczyste, aby mogły spełniać swoją funkcję ustalenia stanu prawnego nieruchomości muszą być jawne oraz dostępne w taki sposób, aby każdy, kto chce się zapoznać z treścią księgi wieczystej mógł to uczynić bądź przez przeglądanie treści księgi wieczystej znajdującej się w sądzie wieczystoksięgowym bądź poprzez skorzystanie z systemu informatycznego lub też poprzez żądanie wydania odpisów księgi wieczystej.

Odpis z księgi wieczystej

Odpis księgi wieczystej – podstawowe informacje

W Polsce, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Art. 25 ,ust. 1, księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie informatycznym.

Zmigrowane księgi wieczyste, tj. księgi wieczyste, których treść dotychczasowa została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym są przechowywane i gromadzone w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Na potrzeby szerszego upublicznienia ksiąg wieczystych w 2013 r. utworzona została Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych z ekspozyturami przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych powierzono m.in. zadania obejmujące wydawanie dokumentów takich, jak:

 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • odpis zupełny księgi wieczystej,
 • wyciąg z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej.

Dokumenty wydawane przez Centralą Informację Ksiąg Wieczystych posiadają charakter dokumentów urzędowych, co oznacza, że odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, wydawane przez Centralną Informację Ksiąg wieczystych mają moc dokumentów wydawanych przez sąd (Art. 364 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece).

W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentów:

 • odpisu ksiąg wieczystej,
 • wyciągu z ksiąg wieczystej,
 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia samodzielne wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Art. 364, ust.4).

Odpisy ksiąg wieczystych mogą mieć postać odpisu zwykłego lub odpisu zupełnego.

Odpis zwykły księgi wieczystej a odpis zupełny księgi wieczystej

Odpis zwykły księgi wieczystej obejmuje ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenie referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych oraz o wszczęciu postępowań z urzędu. Stan wpisów w odpisie zwykłym księgi wieczystej jest stanem na moment złożenia wniosku o jego wydanie. Odpis zwykły księgi wieczystej jest zazwyczaj niezbędny w przypadku zbywania nieruchomości, jako załącznik do aktu notarialnego.

Odpis zupełny księgi wieczystej obejmuje ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wpisy wykreślone, jak również wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenie referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu, ujawnione począwszy od chwili przeniesienia treści księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Odpis zupełny księgi wieczystej przedstawia pełną historię danej nieruchomości.

Z treści wpisów poszczególnych działów księgi wieczystej (tych wykreślonych i niewykreślonych) można się dowiedzieć nie tylko o pochodzeniu nieruchomości, ale również o tym, czy nieruchomość była kiedykolwiek obciążona np. hipoteką.

Od 06.08.2014 r. Centralna Informacja Ksiąg wieczystych, wychodząc naprzeciw postulatom wnioskodawców, wydaje (na wniosek) odpisy ksiąg wieczystych w nowej uproszczonej postaci, która według wnioskodawców jest bardziej czytelna.

Wyciąg z księgi wieczystej – czym różni się od odpisu?

Wyciąg z księgi wieczystej jest dokumentem urzędowym wydawanym na wniosek przez Centralną informację Ksiąg Wieczystych.

Wyciąg z księgi wieczystej przedstawia ostatni stan wpisów we wskazanych działach księgi wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sadowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.

Wyciąg z księgi wieczystej, w odróżnieniu od odpisu księgi wieczystej, obejmuje wpisy jednego ze wskazanych przez wnioskodawcę działów księgi wieczystej.

Dokument – wyciąg z księgi wieczystej wskazuje w swej treści, z jakich działów wyciąg został sporządzony oraz informację, że treść pozostałych działów nie jest objęta wyciągiem i może mieć wpływ na rozumienie treści działów objętych wyciągiem.

Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej

Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej zawiera informację, że księga wieczysta o wskazanym przez wnioskodawcę numerze, jest zamknięta.

Kto może uzyskać odpis księgi wieczystej?

Odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie teleinformatycznym, zarówno zwykłe, jak i zupełne, mogą być wydawane każdemu, kto złoży stosowny wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej.

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 147) oraz nowela ustawy z dnia 24.05.2013 r., jak i nowela z dnia 15.01.2015 r., nadająca nowe brzmienie wycofanemu przepisowi o wydawaniu odpisów osobom zainteresowanym nie zawierają „żadnych ograniczeń w stosunku do osób ubiegających się o uzyskanie odpisu księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym”. (źródło: Izabela Heropolitańska, sędzia Katarzyna Hryćków-Mycka, r.pr. Paweł Kuglarz, dr Agnieszka Tułodziecka, „Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz”, 2019 r.).

Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej przez Internet?

Jak wspomniano, dokumenty – odpis zwykły księgi wieczystej, odpis zupełny, wyciąg z księgi wieczystej oraz zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, wydaje Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych (CIKW). Zgodnie z nadanymi jej uprawnieniami, CIKW realizuje swoje zadania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste, udostępnionym na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości.

Sposób pozyskiwania odpisów księgi wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego umożliwia szybkie realizowanie wniosków o odpisy ksiąg wieczystych, a tym samym urzeczywistnia zasadę powszechnej jawności ksiąg wieczystych.

Aby skutecznie uzyskać (wydrukować samemu) odpis księgi wieczystej, wyciąg z księgi wieczystej czy zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, należy wejść na stronę internetową https://ekw.ms.gov.pl/. Następnie należy wybrać zakładkę „Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych”:

Odpis księgi wieczystej - składanie wniosku na stronie EKW.ms.gov.pl

Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – https://ekw.ms.gov.pl/

i wprowadzić numer księgi wieczystej, z której chcemy uzyskać żądany dokument:

Odpis księgi wieczystej - wskazanie numeru KW

Odpis księgi wieczystej – wskazanie numeru KW, https://ekw.ms.gov.pl/

Po prawidłowym wprowadzeniu numeru księgi wieczystej, dla której chcemy wnioskować o wydanie dokumentu z CIKW należy kliknąć w napis „DALEJ”. Czynność ta pozwoli na przejście do następnej strony wniosku, na której należy wybrać rodzaj dokumentu, który chcemy uzyskać oraz formę dostarczenia dokumentu.

W przypadku, gdy sami chcemy wydrukować dokument, należy zaznaczyć pole „Dokument do samodzielnego wydruku”.

Taka procedura spowoduje wytworzenie przez CIKW dokumentu, który po jego wydrukowaniu będzie posiadał moc dokumentu wydanego przez sąd. Zanim jednak będziemy mogli wydrukować wskazany przez nas dokument, musimy dokonać opłaty wniosku o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg wieczystych.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW) wniosek o wydanie jednego z dokumentów wnosi się wraz z opłatą (wysokość opłat podana jest w dalszej części artykułu). System teleinformatyczny uniemożliwia złożenie wniosku nieopłaconego. W myśl rozporządzenia w sprawie CIKW wniosek składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opłacany jest wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku i identyfikację wnoszącego opłatę.

Warunkiem uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie jednego z dokumentów jest stwierdzenie przez system teleinformatyczny nieodwołanego zainicjowania płatności przez wnioskodawcę.

Płatności za udostępnienie dokumentów przez CIKW można dokonać przelewem automatycznym on-line oferowanym przez PayPro S.A. pod znakiem towarowym „Przelewy24”. Istotną informacją dla dokonujących płatności jest to, że system EKW obsługujący wydawanie dokumentów w formie elektronicznej oczekuje na dokonanie i potwierdzenie płatności przez okres 20 minut od chwili zaakceptowania wniosku i zainicjowania płatności (przekierowania na stronę https: //oplaty.ms.gov.pl). Jeżeli w przeciągu tego czasu użytkownik nie zdąży sfinalizować płatności, sesja użytkownika w EKW wygasa.

Wydrukowany samodzielnie dokument posiada następujące cechy:

 1. informację, że został samodzielnie wydrukowany,
 2. niepowtarzalny identyfikator wydruku umożliwiający weryfikację samodzielnie wydrukowanego dokumentu z danymi zawartymi w centralnej bazie dokumentów ksiąg wieczystych,
 3. adres strony internetowej umożliwiającej weryfikację treści dokumentu,
 4. oznaczenie danych adresowych Centralnej Informacji, z której pochodzą dane ujawnione w dokumencie,
 5. wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wydanie dokumentu,
 6. klauzulę, że dane ujawnione w dokumencie są aktualne na dzień, godzinę, minutę i sekundę, w której nastąpiło wydanie dokumentu w trybie Art. 36, ust. 4, ustawy o.k.w.i.h.
 7. wskazanie, ile stron liczy dokument oraz oznaczenie numeru każdej strony,
 8. nazwę dokumentu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
 9. klauzulę, że zgodnie z Art. 364, ust.4,  zdanie drugie ustawy (u.o.k.w.i.h) samodzielnie wydrukowany dokument posiada moc dokumentu wydawanego przez sąd, bez zaopatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionego pracownika,
 10. pouczenie o sposobie weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu.

Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest bezpłatna i możliwa w ciągu 24 miesięcy od daty złożenia wniosku o samodzielne wydrukowanie dokumentu.

Aby przeprowadzić weryfikację dokumentu należy na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/ otworzyć zakładkę „Weryfikacja autentyczności wydruku”. Następnie, w celu weryfikacji autentyczności i aktualności dokumentu z CIKW wydanego do samodzielnego wydruku, należy wprowadzić niepowtarzalny identyfikator wydruku.

Wynikiem weryfikacji jest informacja o tym, że dokument o podanym identyfikatorze został wydany przez CIKW w trybie Art. 364, ust. 4, ustawy, albo o tym, że dokument o podanym identyfikatorze, nie został wydany przez CIKW w trybie Art. 364, ust. 4, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o.k.w.i.h albo został wydany wcześniej niż 24 miesiące od chwili złożenia wniosku w trybie Art. 364, ust.4, ustawy o.k.w.i.h.

Opłaty za wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego EKW

Od wniosku o wydanie dokumentów przez CIKW za pośrednictwem systemu teleinformatycznego EKW, w celu jego samodzielnego wydrukowania, pobierane są następujące opłaty:

za wniosek o wydanie:

a) odpisu zwykłego księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł;
b) odpisu zupełnego księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 50 zł;
c) wyciągu z księgi wieczystej:

 • pobierana jest opłata w wysokości 5 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
 • pobierana jest opłata w wysokości 10 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
 • pobierana jest opłata w wysokości 15 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
 • pobierana jest opłata w wysokości 20 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

d) zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.

(Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosków o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz. U. poz. 1412)).

Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej w urzędzie?

W przypadku, gdy dostęp do Internetu jest utrudniony bądź nie mamy go wcale, wówczas, aby uzyskać odpis księgi wieczystej, wyciąg z księgi wieczystej czy zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, należy udać się do centrali Centralnej Informacji Ksiąg wieczystych (CIKW, Warszawa, ul. Czerniakowska 100) lub do ekspozytury CIKW przy wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego i tam na urzędowym formularzu KW-ODPIS złożyć wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/wyciągu z księgi wieczystej bądź zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej.

Formularz wniosku KW-ODPIS o wydanie wskazanych wyżej dokumentów można uzyskać w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego bądź pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i wydrukować go (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-stosowanych-w-centralnej-informacji-kw/).

Po pobraniu i wydrukowaniu formularza KW-ODPIS, należy go wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, komputerze lub ręcznie zgodnie z opisem pól.

Wniosek KW-ODPIS można przekazać osobiście w centrali CIKW lub przesłać na adres CIKW lub ekspozytury CIKW. Do wniosku KW-ODPIS przesyłanego pocztą należy dołączyć kopię potwierdzenia opłaty albo wydruk potwierdzenia przelewu.

Do wniosku KW-ODPIS przekazywanego bezpośrednio w CIKW bądź w jednej z jej ekspozytur, należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty. Opłatę sądową od wniosku KW-ODPIS należy uiścić w kasie sądu rejonowego lub opłacić przelewem na numer sądu, do którego składany jest wniosek o pozyskanie dokumentów z CIKW. Numer konta sądu rejonowego można znaleźć na stronie właściwego sądu rejonowego bądź będąc w ekspozyturze wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym zamierzamy złożyć wniosek o wydanie dokumentów z księgi wieczystej, poprosić pracownika wydziału ksiąg wieczystych o podanie numeru konta bankowego sądu.

Wniosek KW-ODPIS nieprawidłowo wypełniony bądź nieopłacony lub też opłacony, ale w kwocie niższej od należnej, zostanie pozostawiony bez nadania mu biegu, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

Wysokości opłat od wniosków o wydanie dokumentów w formie papierowej

Od wniosku KW-ODPIS złożonego w formie papierowej i z prośbą przesłania dokumentów pocztą na wskazany we wniosku adres, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych lub jej ekspozytura przy sądzie rejonowym pobiera następujące opłaty:

od wniosku o wydanie w postaci papierowej:

a) odpisu zwykłego księgi wieczystej – 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych;
b) odpisu zupełnego księgi wieczystej – 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych;
c) wyciągu z księgi wieczystej:

 • 15 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
 • 20 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
 • 25 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
 • 30 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej, pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów;

d) zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń.

(Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosków o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz. U. poz. 1412)).

Ile się czeka na odpis księgi wieczystej wydawany w urzędzie?

Czas oczekiwania na odpis księgi wieczystej, wyciąg z księgi wieczystej czy zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, jest zależny od tego czy wnioskodawca zamierza odebrać żądany dokument osobiście w miejscu złożenia wniosku KW-ODPIS, czy też będzie oczekiwał na dostarczenie dokumentów przez pocztę.

W przypadku, gdy wnioskodawca złoży osobiście wniosek w centrali CIKW lub w jednym z jej oddziałów, może liczyć na to, że odpis wnioskowanego dokumentu otrzyma od ręki. Natomiast, jeżeli wnioskodawca chciałby, aby wskazane we wniosku dokumenty zostały przesłane pocztą, wówczas czas oczekiwania na dokumenty może wynieść nawet 30 dni.

Należy nadmienić, że o sposobie dostarczenia dokumentów decyduje wpis we wniosku KW-ODPIS w rubryce „Adres do doręczeń”.

Wnioskodawca, który chciałby, aby wnioskowane dokumenty były przesłane pocztą na jego adres, w rubryce „Adres do doręczeń” musi wprowadzić dane adresowe. Natomiast, jeżeli chce, aby dokumenty były przekazane mu osobiście – rubrykę „Adres do doręczeń” pozostawia się bez wypełnienia.

Jak długo ważny jest odpis księgi wieczystej?

Obowiązujące przepisy w zakresie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych oraz udostępniania dokumentów z księgi wieczystej nie określają terminu ważności dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.

Dokument urzędowy, jakim jest odpis księgi wieczystej pozostaje ważny do 3 miesięcy od chwili (miesiąc, dzień, godzina, minuta) jego wydania, chyba że w okresie tym wystąpiły okoliczności, które zmieniły treść księgi wieczystej bądź podmiot, który zażądał przedłożenia odpisu księgi wieczystej uznał, że dokument ten powinien określać stan faktyczny i prawny na dzień wystawienia.

Im starszy jest odpis księgi wieczystej, tym większe jest prawdopodobieństwo, że treść księgi wieczystej stała się nieaktualna.

Kiedy potrzebny jest odpis z księgi wieczystej?

Odpis księgi wieczystej, jako dokument urzędowy przedstawiający stan prawny nieruchomości, jest niezbędny w przypadku zbywania nieruchomości, nabywania nieruchomości czy starania się o udzielenie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości – mieszkania, domu, działki budowlanej, na rynku wtórnym.

Odpis księgi wieczystej w celu pozyskania w banku kredytu hipotecznego musi być wykonany w ciągu 30 dni przed dniem złożenia go w banku.

Wskazanym jest, aby dla bezpieczeństwa transakcji kupna-sprzedaży, kupujący nieruchomość jeszcze przed jej nabyciem zapoznał się z treścią księgi wieczystej i pozyskał odpis zupełny księgi wieczystej nabywanej nieruchomości.

Poprzez analizę treści poszczególnych działów księgi wieczystej potencjalny nabywca nieruchomości, może sprawdzić nie tylko, kto jest prawowitym właścicielem mieszkania, jaką powierzchnię użytkową posiada mieszkanie (bądź działka), ale również to, czy dana nieruchomość jest obciążona np. służebnością (przechodu, przesyłu, dożywocia), bądź czy nieruchomość jest obciążona hipoteką. Pozyskując odpis zupełny księgi wieczystej przyszły nabywca może również zapoznać się z wpisami historycznymi (wykreślonymi) znajdującymi się w treści księgi wieczystej.

W przypadku zbywania (sprzedaży) nieruchomości odpis księgi wieczystej jest niezbędny w celu sporządzenia aktu notarialnego. Przed sporządzeniem aktu notarialnego notariusz poinformuje zbywającego nieruchomość o konieczności dostarczenia odpisu księgi wieczystej.

Jak pozyskać odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, której nieznany jest nam numer księgi wieczystej?

Aby pozyskać odpis księgi wieczystej, czy to przez Internet, czy też w ekspozyturze wydziału sądu rejonowego, który prowadzi księgi wieczyste, należy znać numer księgi wieczystej danej nieruchomości.

Jeżeli nie znamy numeru księgi wieczystej, a jest on nam niezbędny np. w celu zapoznania się z treścią księgi wieczystej przed jej nabyciem, możemy zwrócić się z wnioskiem o podanie numeru księgi wieczystej do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym prowadzona jest dana księga wieczysta bądź do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przy starostwie powiatowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że numery ksiąg wieczystych są traktowane jako dane osobowe, warunkiem pozytywnego rozparzenia wniosku o pozyskanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, jest wykazanie się interesem prawnym do nieruchomości.

Interes prawny do nieruchomości ma każdy, czyje prawo jest wpisane do księgi wieczystej, więc może to być: właściciel nieruchomości, wierzyciel hipoteczny, bank, a także notariusz, czy komornik.

W sytuacji, gdy zawiodą wszystkie instytucje, u których możemy otrzymać numer księgi wieczystej nieruchomości, która np. zamierzamy zakupić, możemy skorzystać z prywatnego portalu internetowego oferującego swoje usługi w zakresie pozyskania numeru księgi wieczystej po numerze działki czy adresie administracyjnym (zob. Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie lub numerze działki?).

Podstawa prawna i inne źródła:

 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, § 4 Dokumenty wydawane przez Centralną Informację.
 2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.
 4. Izabela Heropolitańska, sędzia Katarzyna Hryćków-Mycka, r.pr. Paweł Kuglarz, dr Agnieszka Tułodziecka, „Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz”, 2019 r.

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse