Czym jest wskaznik LtV przy kredycie

Odmowa wpisu w księdze wieczystej

Bywa sytuacja, kiedy sąd wieczystoksięgowy odrzuca wniosek o wpis do księgi wieczystej, argumentując to brakiem podstaw ze względu na niedociągnięcia merytoryczne lub formalne w samym wniosku, lub też dlatego, że został złożony zbyt wcześnie.

Oddalenie wniosku o wpis do księgi wieczystej z uwagi na braki formalne

Kiedy wniosek wykazuje niedociągnięcia formalne, na przykład, gdy został złożony na niewłaściwym formularzu lub ręcznie bez użycia odpowiednich druków, albo gdy wnioskodawca nie uiścił wymaganej opłaty, to sąd wieczystoksięgowy, zgodnie z postanowieniami Art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego, składa wnioskodawcy wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w ciągu tygodnia. Wezwanie powinno jasno wskazywać wszystkie braki w dokumencie i zawierać informacje dotyczące dalszego postępowania.

Jeśli wniosek nie zostanie poprawiony lub uzupełniony w określonym terminie, to zostaje on zwrócony stronie.

Natomiast wniosek o wpis do księgi wieczystej, który spełnia wszystkie formalne wymagania, takie jak złożenie go na oficjalnym formularzu, uregulowanie opłat zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku oraz dołączenie niezbędnych załączników, podlega ocenie przez sąd wieczystoksięgowy w ramach tzw. postępowania wieczystoksięgowego.

Warto zaznaczyć, że jeśli wniosek o wpis do księgi wieczystej został uwzględniony w akcie notarialnym, nie jest wymagane składanie tego wniosku na oficjalnym formularzu.

Oddalenie wniosku o wpis do księgi wieczystej z uwagi na braki merytoryczne

W przeciwieństwie do błędów formalnych, braki w merytorycznej części wniosku o wpis do księgi wieczystej skutkują odrzuceniem wniosku, co prowadzi do niemożności załatwienia sprawy w oczekiwanym terminie.

Sąd wieczystoksięgowy podczas rozpatrywania wniosku o wpis skupia się na ocenie zarówno treści, jak i formy wniosku, załączonych dokumentów oraz zawartości księgi wieczystej.

Jeśli sąd analizuje wniosek o wpis do księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, to sprawdza także automatycznie zgodność danych podanych we wniosku z informacjami dostępnymi w rejestrach powszechnych numerów identyfikacyjnych.

Dodatkowo, jeśli sąd rozpatruje wniosek o zmianę identyfikacji nieruchomości w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, przeprowadza on automatyczną weryfikację informacji zawartych w wniosku oraz danych dotyczących nieruchomości z zarejestrowanymi w katastrze nieruchomościami.

Jeśli sąd stwierdzi, że dane określające nieruchomość nie są zgodne, co stanowi przeszkodę dla dokonania wpisu w księdze wieczystej, to wniosek o wpis do księgi wieczystej zostaje odrzucony.

Przeczytaj: Wpis do księgi wieczystej – co oznacza i jak go dokonać?

Inne powody oddalenia przez sąd wniosku o wpis do księgi wieczystej

Sąd odrzuca wniosek o wpis do księgi wieczystej, jeśli nie ma podstaw do dokonania tej czynności lub występują przeszkody, co wynika z przepisu zawartego w Art. 626(9) k.p.c.

W sytuacji, gdy sąd stwierdza brak podstaw do wpisu, na przykład na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sądowych, wniosek jest odrzucany. Dodatkowo, wniosek o wpis do księgi wieczystej jest odrzucany, jeśli podpis na dokumencie lub załączniku do wniosku nie został notarialnie poświadczony, zgodnie z Art. 31 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Jeśli dokumenty dołączone do wniosku wskazują na zmianę w prawie własności i sąd zauważa niezgodność między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, to sąd samodzielnie wprowadza ostrzeżenie do księgi wieczystej. Wniosek o wpis do księgi wieczystej zostaje wówczas zwrócony wnioskodawcy.

Warto zaznaczyć, że każda przeszkoda uniemożliwiająca wpis do księgi wieczystej skutkuje odrzuceniem wniosku. Od decyzji sądu wieczystoksięgowego można się odwołać do sądu okręgowego.

Przebieg postępowania wieczystoksięgowego

Wnioski o zapis do księgi wieczystej są rozpatrywane przez sąd wieczystoksięgowy podczas niejawnej rozprawy w procedurze wieczystoksięgowej.

Procedura wieczystoksięgowa jest uregulowana przepisami prawa, które można znaleźć w Kodeksie postępowania cywilnego, w dział III dotyczącym spraw z zakresu prawa rzeczowego, a konkretniej w rozdziale VI dotyczącym postępowania wieczystoksięgowego.

Rozprawy w procedurze wieczystoksięgowej odbywają się bez udziału publiczności. Oprócz osoby składającej wniosek, w postępowaniu uczestniczą także osoby, których prawa zostały zapisane lub obciążone w księdze wieczystej oraz osoby, na rzecz których ma być dokonany zapis.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej może być złożony przez właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego, osobę, której dane mają być zapisane w księdze wieczystej, lub wierzyciela, jeśli ma on prawo, które ma być odnotowane w księdze wieczystej. W przypadku spraw związanych z obciążeniami podatkowymi, wniosek może być składany przez upoważniony organ.

Kolejność rozpatrywania wniosków o wpis zależy od momentu ich złożenia w odpowiednim sądzie. Decydującą chwilą jest godzina i minuta, w której wniosek dotarł do sądu danego dnia. Wnioski, które wpłynęły w tej samej chwili, są uważane za złożone równocześnie.

Po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych, nadaje się mu kolejny numer. Natychmiast po rejestracji wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych dokonuje się odnośnika do odpowiedniego działu księgi wieczystej, w którym zostanie dokonany wpis (o wpisie zapis).

Przeczytaj również: Cofnięcie wniosku o wpis w księdze wieczystej

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
  3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj się z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse