Odmowa wpisu w ksi臋dze wieczystej

Bywa sytuacja, kiedy s膮d wieczystoksi臋gowy odrzuca wniosek o wpis do ksi臋gi wieczystej, argumentuj膮c to brakiem podstaw ze wzgl臋du na niedoci膮gni臋cia merytoryczne lub formalne w samym wniosku, lub te偶 dlatego, 偶e zosta艂 z艂o偶ony zbyt wcze艣nie.

Oddalenie wniosku o wpis do ksi臋gi wieczystej z uwagi na braki formalne

Kiedy wniosek wykazuje niedoci膮gni臋cia formalne, na przyk艂ad, gdy zosta艂 z艂o偶ony na niew艂a艣ciwym formularzu lub r臋cznie bez u偶ycia odpowiednich druk贸w, albo gdy wnioskodawca nie ui艣ci艂 wymaganej op艂aty, to s膮d wieczystoksi臋gowy, zgodnie z postanowieniami Art. 130 Kodeksu post臋powania cywilnego, sk艂ada wnioskodawcy wezwanie do poprawienia lub uzupe艂nienia wniosku w ci膮gu tygodnia. Wezwanie powinno jasno wskazywa膰 wszystkie braki w dokumencie i zawiera膰 informacje dotycz膮ce dalszego post臋powania.

Je艣li wniosek nie zostanie poprawiony lub uzupe艂niony w okre艣lonym terminie, to zostaje on zwr贸cony stronie.

Natomiast wniosek o wpis do ksi臋gi wieczystej, kt贸ry spe艂nia wszystkie formalne wymagania, takie jak z艂o偶enie go na oficjalnym formularzu, uregulowanie op艂at zgodnie z ustaw膮 o kosztach s膮dowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku oraz do艂膮czenie niezb臋dnych za艂膮cznik贸w, podlega ocenie przez s膮d wieczystoksi臋gowy w ramach tzw. post臋powania wieczystoksi臋gowego.

Warto zaznaczy膰, 偶e je艣li wniosek o wpis do ksi臋gi wieczystej zosta艂 uwzgl臋dniony w akcie notarialnym, nie jest wymagane sk艂adanie tego wniosku na oficjalnym formularzu.

Oddalenie wniosku o wpis do ksi臋gi wieczystej z uwagi na braki merytoryczne

W przeciwie艅stwie do b艂臋d贸w formalnych, braki w merytorycznej cz臋艣ci wniosku o wpis do ksi臋gi wieczystej skutkuj膮 odrzuceniem wniosku, co prowadzi do niemo偶no艣ci za艂atwienia sprawy w oczekiwanym terminie.

S膮d wieczystoksi臋gowy podczas rozpatrywania wniosku o wpis skupia si臋 na ocenie zar贸wno tre艣ci, jak i formy wniosku, za艂膮czonych dokument贸w oraz zawarto艣ci ksi臋gi wieczystej.

Je艣li s膮d analizuje wniosek o wpis do ksi臋gi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, to sprawdza tak偶e automatycznie zgodno艣膰 danych podanych we wniosku z informacjami dost臋pnymi w rejestrach powszechnych numer贸w identyfikacyjnych.

Dodatkowo, je艣li s膮d rozpatruje wniosek o zmian臋 identyfikacji nieruchomo艣ci w ksi臋dze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, przeprowadza on automatyczn膮 weryfikacj臋 informacji zawartych w wniosku oraz danych dotycz膮cych nieruchomo艣ci z zarejestrowanymi w katastrze nieruchomo艣ciami.

Je艣li s膮d stwierdzi, 偶e dane okre艣laj膮ce nieruchomo艣膰 nie s膮 zgodne, co stanowi przeszkod臋 dla dokonania wpisu w ksi臋dze wieczystej, to wniosek o wpis do ksi臋gi wieczystej zostaje odrzucony.

Przeczytaj:聽Wpis do ksi臋gi wieczystej 鈥 co oznacza i jak go dokona膰?

Inne powody oddalenia przez s膮d wniosku o wpis do ksi臋gi wieczystej

S膮d odrzuca wniosek o wpis do ksi臋gi wieczystej, je艣li nie ma podstaw do dokonania tej czynno艣ci lub wyst臋puj膮 przeszkody, co wynika z przepisu zawartego w Art. 626(9) k.p.c.

W sytuacji, gdy s膮d stwierdza brak podstaw do wpisu, na przyk艂ad na podstawie dokument贸w znajduj膮cych si臋 w aktach s膮dowych, wniosek jest odrzucany. Dodatkowo, wniosek o wpis do ksi臋gi wieczystej jest odrzucany, je艣li podpis na dokumencie lub za艂膮czniku do wniosku nie zosta艂 notarialnie po艣wiadczony, zgodnie z Art. 31 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi臋gach wieczystych i hipotece.

Je艣li dokumenty do艂膮czone do wniosku wskazuj膮 na zmian臋 w prawie w艂asno艣ci i s膮d zauwa偶a niezgodno艣膰 mi臋dzy stanem prawnym ujawnionym w ksi臋dze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, to s膮d samodzielnie wprowadza ostrze偶enie do ksi臋gi wieczystej. Wniosek o wpis do ksi臋gi wieczystej zostaje w贸wczas zwr贸cony wnioskodawcy.

Warto zaznaczy膰, 偶e ka偶da przeszkoda uniemo偶liwiaj膮ca wpis do ksi臋gi wieczystej skutkuje odrzuceniem wniosku. Od decyzji s膮du wieczystoksi臋gowego mo偶na si臋 odwo艂a膰 do s膮du okr臋gowego.

Przebieg post臋powania wieczystoksi臋gowego

Wnioski o zapis do ksi臋gi wieczystej s膮 rozpatrywane przez s膮d wieczystoksi臋gowy podczas niejawnej rozprawy w procedurze wieczystoksi臋gowej.

Procedura wieczystoksi臋gowa jest uregulowana przepisami prawa, kt贸re mo偶na znale藕膰 w Kodeksie post臋powania cywilnego, w dzia艂 III dotycz膮cym spraw z zakresu prawa rzeczowego, a konkretniej w rozdziale VI dotycz膮cym post臋powania wieczystoksi臋gowego.

Rozprawy w procedurze wieczystoksi臋gowej odbywaj膮 si臋 bez udzia艂u publiczno艣ci. Opr贸cz osoby sk艂adaj膮cej wniosek, w post臋powaniu uczestnicz膮 tak偶e osoby, kt贸rych prawa zosta艂y zapisane lub obci膮偶one w ksi臋dze wieczystej oraz osoby, na rzecz kt贸rych ma by膰 dokonany zapis.

Wniosek o wpis do ksi臋gi wieczystej mo偶e by膰 z艂o偶ony przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci, u偶ytkownika wieczystego, osob臋, kt贸rej dane maj膮 by膰 zapisane w ksi臋dze wieczystej, lub wierzyciela, je艣li ma on prawo, kt贸re ma by膰 odnotowane w ksi臋dze wieczystej. W przypadku spraw zwi膮zanych z obci膮偶eniami podatkowymi, wniosek mo偶e by膰 sk艂adany przez upowa偶niony organ.

Kolejno艣膰 rozpatrywania wniosk贸w o wpis zale偶y od momentu ich z艂o偶enia w odpowiednim s膮dzie. Decyduj膮c膮 chwil膮 jest godzina i minuta, w kt贸rej wniosek dotar艂 do s膮du danego dnia. Wnioski, kt贸re wp艂yn臋艂y w tej samej chwili, s膮 uwa偶ane za z艂o偶one r贸wnocze艣nie.

Po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksi膮g wieczystych, nadaje si臋 mu kolejny numer. Natychmiast po rejestracji wniosku w dzienniku ksi膮g wieczystych dokonuje si臋 odno艣nika do odpowiedniego dzia艂u ksi臋gi wieczystej, w kt贸rym zostanie dokonany wpis (o wpisie zapis).

Przeczytaj r贸wnie偶:聽Cofni臋cie wniosku o wpis w ksi臋dze wieczystej

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi臋gach wieczystych i hipotece
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. 鈥 Kodeks post臋powania cywilnego
  3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s膮dowych w sprawach cywilnych

Tutaj nas znajdziesz

Skontaktuj si臋 z nami!

#Zapraszamy na konsultacje

– b膮d藕 bli偶ej swoich cel贸w z Green Finanse